Štítek: audit

Inventarizace

3. přednáška – 9. 10. 2002Inventarizace– u pokladní hotovosti není povinnost inventarizovat 4 x ročně,ale ke konci účetního období 31. 12.– vlastník má ovšem právo přepadových inventur (např. osobní vagóny mají domovskou stanici; dělá...

Věrný obraz skutečnosti v účetnictví

• Věrný obraz skutečnosti v účetnictví (etické problémy-posl.kap., střet zájmů manažerXvlastník), daně vs. Ukázka prosperity na kap. trhu, . Audit. (od 377svk)– věrný obraz skutečnosti v účetnictvío závisí na mnoha faktorech (oceňování, odpisování, uplatnění...

Etické normy auditorů

o etické normy auditorů (etic. kodex):– zachovávat etická pravidla– objektivita auditora a pečlivý výkon činnosti– odborná kvalifikace– dodržování práva a auditor. směrnic– mlčenlivost– způsob propagace a získ. klientů– vztahy k ost. auditorům– odměna za...

Ověřování úč. závěrky auditorem

Ověřování úč. závěrky auditorem – povinně(stanoví §39 obch. zák, zákon o účetnictví)– a. s.– ostatní obchod. spol. a družstavao s úhrnem rozvahy yšší než 40 mil (brutto hodn. aktiv)o čistý obrat vyšší než 80...

PROCES AUDITU

PROCES AUDITU3 okruhy • přípravné etapy (kroky související s tím před uzavřením smlouvy – poznání činnosti klienta (počáteční celkový odhad – odhadnout auditorské riziko – v čem spočívá? – auditor nemusí odhalit všechny skutečnosti...

JAKÝ MÁ BÝT AUDITOR

JAKÝ MÁ BÝT AUDITOR?– špička v oblasti práva, pojištění, účetnictví, matem.-statist. modelů, auditorské postupy.– požadavky etického kodexu na auditora:o odborná způsobilost (vysokoškolské vzdělání)(na internetu je seznam auditorů, daň. poradců..)bezúhonnost, právní způsobilost>> nesmí být zaměstnán...

HISTORIE VČETNĚ ČR

HISTORIE VČETNĚ ČR– vznik moderního auditu (1844 Anglie) – Company act – obchodní kodex, k ověření bezchybnosti rozvahy z řad akcionářů byli zvoleni dva, kteří to ověřovali aby měli zainteresovaní jistotu, že je vše...

Auditing a audit

15. Auditing a audit • pojem – zkoumání, shromažďování poznatků o určitých skutečnostech, zhodnocení poznatků, shrnutí v závěrech, vyjádření názoru v závěrech.• druhy auditu:i. počítačový auditii. ekologický auditiii. jakostní audit (ISO 9000)iv. interní audit...