Účetnictví a mzdy

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 – dokončení

i) deriváty– pokud dojde ke změně reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu nějakého aktiva, pak budeme o změně reálné hodnoty derivátu i aktiva účtovat výsledkově– pokud derivát zajišťuje budoucí pohledávku, bude se o...

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 a) z hlediska účetního byla z účetní úpravy vypuštěna hodnotová hranice dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – padá tedy hranice Kč 40 000,- pro HM a hranice Kč...

2. Právo obce

2. Právo opce= jedna strana si kupuje právo se rozhodnout, zda za předem dohodnutých podmínek něco koupí nebo nekoupí nebo prodá či neprodá. Za toto právo platí opční prémii. Druhá strana musí koupit nebo...

Snížení základního kapitálu výplatou

Snížení základního kapitálu výplatou– v některém roce pondikání se společníci rozhodnou, že si vyplatí zpátky určitou část základního kapitálu, např. 300 000,-– u společníka se jedná o snížení nabývacího podílu– u společnosti se nemusí...

Smlouva o převodu zisku

Smlouva o převodu zisku– je dohodnuto mezi mateřskou společností a všemi společníky, že veškerý zisk bude převáděn na majoritního akcionáře, tj. na řídící osobu, která se následně bude vypořádávat s ostatními. a) Pokud neexistuje...

Kontrolní otázky – pokračování

10. Kdy účtujeme o prodeji podniku?Jednotlivé složky majetku ocení nabyvatel podle odhadu znalce nebo v ZC + event. vytvoří opravnou položku k nabytému majetku. Jen opr. položka k úplatně nabytému majetku (tj. ne u...

Deriváty

DerivátyPro účely účetnictví derivátem rozumíme smlouvu apod., na jejímž základě vzniká pohledávka jedné úč. jednotky a závazek druhé úč. jednotky.3 atributy derivátů:1. stále se mění reálná hodnota v závislosti na změně hodnoty podkladového aktiva2....