Účetnictví a mzdy

Majetková a kapitálová struktura podniku

Téma č. 7Ekonomie Majetková a kapitálová struktura podniku – podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky jako jsou budovy, stroje, suroviny, dopravní prostředky, pohonné hmoty atd.– toto složení prostředků se označuje jako majetek podniku...

Ostatní formy podnikání

Téma č. 6Ekonomie Ostatní formy podnikání Tichá společnost– upravuje se podle obchodního zákoníku– podnikatel a tichý společník uzavřou spolu smlouvu o tichém společenství– smlouva musí být písemná– smlouvou se tichý společník zavazuje podnikateli podílet...

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové– poskytují služby bez placení, jsou to nevýdělečné organizace ( státní organizace rozpočtové, příspěvkové)– zájmové ( rybáři, zahrádkáři…)– církve– nadace– politické strany– odbory– rozpočtové organizace jsou například státní školy a...

Akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost (a.s.)– zakládají 2 PO nebo 5 FO, povoluje se i 1 PO– základní jmění je povinné ze zákona 2 000 000 ,- Kč– musí povinně tvořit rezervní fond 20%– ručí za závazky,...

Dlouhodobý majetek

ÚčetnictvíDlouhodobý majetek– doba použití vyšší jak 1 rok– opotřebovává se postupně, zachovává si svoji formu – tvar– evidence DM se vede v inventární knize nebo kartě– NDM se odepisují minimálně 2 roky max. 5...

Obchodní společnosti

Obchodní společnostijsou právnické osoby založené za účelem podnikání dělí se na:a) osobní – společníci ručí celým svým osobním majetkem– v.o.s.– k.s.b) kapitálové – společníci ručí do výše svého vkladu– s.r.o.– a.s. vytváření obchodních společností...

Komplementáři

Komplementáři– vkládají knot-how (vědomosti)– ručí celým svým majetkem– mají právo řídit i jednat za společnost Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)– mezené ručení (společník ručí do výše svého vkladu)– zakládá nejméně 1 osoba nejvýše 50...

Účet a účetní zápis

ÚčetnictvíÚčet a účetní zápis Pro grafické znázornění účtu se používá tzv. T Změny:a) rozvahové účty:aktiva+ pasiva+ DF za materiál 112/321aktiva- pasiva- VBU úhrada DF 343/221aktiva- aktiva+ VBU úhrada VF 221/311pasiva- pasiva+ úhrada došlé faktury...

Právní formy podnikání

Téma č. 5Ekonomie Právní formy podnikání Živnost – jakákoliv podnikatelská činnost která není zákonem zakázána, nebo není-livyloučena ze živnostenského podnikání Podmínky provozování živnosti Všeobecné – 18 let, právní způsobilost, bezúhonnostZvláštní – dosažení odborné způsobilosti,...

Elementy trhu II.

Typy konkurence:1. dokonalá – předpokládá zcela stejné podmínky pro všechny na trhu2. nedokonalá – opak dokonalé konkurenceFormy:– monopolistická– oligopol– úplný monopol 3. cenová – dobrovolně snižuje ceny zboží4. necenová – snažíme se přilákat další...