Účetnictví a mzdy

OBĚŽNÝ MAJETEK

OBĚŽNÝ MAJETEKZÁSOBY– majetková složka s dobou použitelnosti kratší než 1 rok Materiál– nakupuji za účelem spotřeby Nedokončená výroba– jedná se o všechny produkty, které prošly výrobou, ale nejedná se o hotový výrobek a může...

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEKPodíly v ovládaných a řízených osobách– majetkové podíly (účasti) v jiném podniku, které zakládají rozhodující vliv– Rozhodující vliv: vliv jednoho podniku nad jiným podnikem, který pramení z přímého nebo nepřímého uplatňování více...

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEKPozemky– pozemky bez ohledu na výši ocenění – pokud nejsou zboží (když s ním nepodnikáme) = neprodáváme– neodpisované aktivum Stavby– budovy, stavby, haly a nebytové prostory, stavební díla, otevírky nových lomů, pískoven...

Dlouhodobý hmotný majetek

Základní stádo a tažná zvířata– plemenná zvířata kategorií skotu, prasat, ovcí, koz, mul, mezků a hus, či ostatních druhů hospodářských zvířat dle určení účetní jednotky bez ohledu na výši ocenění– tažná zvířata Oceňovací rozdíl...

DLOUHODOBÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ MAJETEK– doba použití delší než 1 rok– ocenění určené účetní jednotkou (pro účely účetnictví)– ocenění vyšší než 40.000 Kč (u hmotného majetku) nebo 60.000 Kč (u nehmotného majetku) pro účely daně z příjmu...

Dlouhodobý majetek

Goodwilla) interní– dobré jméno podniku – vyšší obrat díky dobrému jménu– nesmí se účtovat, nevykazuje se v rozvazeb) externí– rozdíl (kladný nebo záporný) mezi oceněním podniku nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a...

Systém vedení „podvojného účetnictví“

4. a 5. PŘEDNÁŠKASystém vedení „podvojného účetnictví“ Účtujeme: Veškeré změny ekonomické reality a jsou podloženy účetními dokladNově otevřený účet (který ještě nemáme) nebude mít PS, protože nebyl v počáteční rozvaze.Přírůstky se účtují tam, kde...

Uzavření KÚR

3. Uzavření KÚR4. Výkaz zisku a ztráty– obsahuje veškeré náklady a výnosyNejprve jsou uvedeny:Provozní výnosyProvozní nákladyProvozní výsledek hospodařeníFinanční výnosyFinanční nákladyFinanční výsledek hospodařeníDaň z příjmu za běžnou činnostVýsledek hospodaření za běžnou činnost (netto) – po...

Hlavní kniha

Hlavní kniha• Obsahuje uspořádání účetních zápisů z věcného hlediska – systematicky ¨• Obsahuje syntetické účty dle účtového rozvrhu• Poskytuje minimálně tyto informace:a) PS účtů ke dni, kdy se otevírají účetní knihyb) souhrnné obraty stran...

Předvaha

Předvaha:– dodržování podvojnosti účetních zápisů– číselnou shodu úhrnu částek všech individuálně zaúčtovaných účetních dokladů v deníku s úhrnem obratů na účtech hlavní knihy za stejné období souhrn Kontrolní soupiska– kontroluje shodu údajů syntetických účtů...