Účetnictví a mzdy

Druhy účtů

2) Účet hospodářského výsledku SY – syntetické = zachycují souhrnné údaje o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výkonech a o celkovém průběhu hospodářské činnostiAE – analytické evidence = podrobnější členění účtů...

Druhy účtů

Druhy účtů:1) Účty rozvahy a podrozvahy Aktivní = MDevidují jednotlivé druhy majetku a budoucí potencionální majetekPasivní = Dalpoužívají se pro sledování stavu a pohybu pasiv = naše jmění, fondy, závazky …. Opravné účty =...

Zdroje účetních dokladů

Zdroje účetních dokladůjsou prvotní doklady. (Jedná se o písemné podněty klientů v rámci různých bankovních produktů, např. zmocnění k zaplacení směnek, příkazy k úhradě k poskytnutým službám, daňové doklady k nakupovaným výkonům). Na základě...

Běžný daňový doklad musí obsahovat:

Běžný daňový doklad musí obsahovat:• obchodní firmu nebo jméno a příjmení , popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění• daňové identifikační číslo plátce, který...

Účetní zápisy

Účetní zápisyÚčetní jednotky provádějí účetní zápisy o účetních případech v českém jazyce.Práva občanů na používání mateřského jazyka podle zvláštních předpisů nejsou dotčena – slovenský jazyk . Účetní jednotky provádějí účetní zápisy:– srozumitelně– přehledně– způsobem...

Knihy analytické evidence

Knihy analytické evidence– např. evidence vkladatelů, evidence poskytnutých úvěrů, portfolio držených cenných papírů,přehled akcionářů, kniha přijatých a vydaných faktur, knihy evidence hmotného majetku (dnes podpůrné programy výpočetní techniky)V knihách analytické evidence se podrobně rozvádějí...

Účetní doklady

Účetní dokladyÚčetní doklady jsou originální písemnosti, které musejí mít tyto náležitosti :• označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad• popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků,...

Mezinárodní účetní standardy v bankovnictví

Mezinárodní účetní standardy v bankovnictvíZ důvodu vzájemné srozumitelnosti, zejména při vytváření nadnárodních společností a mezinárodní dělby práce, se principy vedení účetnictví postupem doby mezi zeměmi harmonizují. Velmi důležitá je zejména správná informovanost správních orgánů...

Bankovní účetnictví

Bankovní účetnictvíje trochu odlišné od účetnictví pro podniky a podnikatele. Je to dáno předmětem činností bank.V účetnictví se odrážejí funkce, které banky vykonávají v ekonomice země. Proto je možné se zmínit o jednotlivých druzích...

Účetní proces

Účetní procesV bankovnictví je technická stránka vedení účtu v současnosti potlačena a převážná částbankovních účtů je dnes vedena formou zápisů na prostředcích výpočetní techniky. Jde o následující typy účetních knih: Deníky• může jít o...