Účetnictví a mzdy

Co je nedílnou součástí stavby

Co je nedílnou součástí stavby – příloha zákona o DP= pevně spojená součást– veškeré technické zhodnocení, které dotváří součást budovy a podmiňuje řádné užívání budovy – § 220 obč. zákoníku – nad souč. věci...

Technické zhodnocení

Technické zhodnocení – § 33 Zákona o DP – TZ – veškeré nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku – Rekonstrukce = konkrétním zásahem se mění užívání majetku nebo se mění technické parametry...

Dlouhodobý nehmotný majetek

4. přednáška – 16. 10. 2002 c) Dlouhodobý nehmotný majetek– od r. 2001 byla vypuštěna redukce odepisování nehmotného majetku – majetek pořízený od r. 2001 regulují pouze úč. předpisy, neeviduje se rozdíl mezi úč....

S účinností od 1. 1. 2002

S účinností od 1. 1. 2002 a) změny v oblasti kurzových rozdílů– k pohledávkám a závazkům jsou účtovány výsledkově, ne kurzové rozdíly aktivní nebo pasivní, ale 563 – Kurzová ztráta a 663 – Kurzový...

Dlouhodobý majetek

b) Dlouhodobý majetek – není pojem investiční majetek, pouze dlouhodobý – neznáme pojem drobný dlouhodobý majetek (nejsou účty 028, 078, 018, 088) – účtu jsou převedeny na 022 – Samostatné movité věci a na...

Opravné položky k nabytému majetku

Opravné položky k nabytému majetku – 097– účtuje se ve výjimečných případech, kdy nabývám soubor majetku a neznám PC věcí (= hromadná cena). – nemohu využívat, pokud nakupuji majetek v 1. odpisové skupině (zásoby,...

Změny od r. 2002

Změny od r. 2002byly uskutečněny zákonem č. 353/2001 Sb. S účinností od 1.1.2002. Byly kompletně změněny postupy účtování a účtová osnova. Původní byly nahrazeny opatřením vlády. Změny byly vydány ve Finančním zpravodaji 1/1 z...

Inventarizace

3. přednáška – 9. 10. 2002Inventarizace– u pokladní hotovosti není povinnost inventarizovat 4 x ročně,ale ke konci účetního období 31. 12.– vlastník má ovšem právo přepadových inventur (např. osobní vagóny mají domovskou stanici; dělá...

Změny v účetnictví

Změny v účetnictvíZměny od r. 2001 – zákon č. 495/2000 Sb.a) § 1 – změna ve vymezení hodnoty, posílení právní jistoty úč. jednotek. Za úč. jednotky se považují i stále provozovny zahraničních subjektů a...

V případě změny právní formy

Dělá se např. :– v případě změny právní formy se musí zpracovat návrh provedení změny pr. formy– pokud zaniká účast společníka, tak pro účely vyrovnání je třeba ji sestavit ke dni zániku účasti– při...