Účetnictví a mzdy

Kontrolní otázky

10. přednáška – 27. 11. 2002 Kontrolní otázky:1. Je možné znovu otevřít úč. knihy?Ano, uvést, za jakých podmínek. 2. Jakým způsobem se účtují od letošního roku kurzové rozdíly?Výsledkově na 563 a 663. Dříve to...

Finanční majetek

Finanční majetek Od r. 2001 jsou změny v klasifikaci cenných papírů (CP): Finanční majetek: 1. hledisko členění:1) dlouhodobý – CP v podnicích v podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dlužné CP se splatností větší než 1...

Účtování o změně reálné hodnoty CP

Účtování o změně reálné hodnoty CP: Zvyšování hodnoty = účtujeme na MD účtů cenných papírůSnižování hodnoty = účtujeme na D účtů cenných papírů a) účtování o reálné hodnotě CP na 251 nebo 253:účtuje se...

Ztráta z prodeje CP – Zákon 260/2002 Sb.

Ztráta z prodeje CP – Zákon 260/2002 Sb. – při prodeji směnky – ztráta z prodeje směnky je daňově neuznatelný náklad– při prodeji CP do konce roku 2001 platilo, že rozdíl účtů 561 a...

Valné hromady musí schválit návrh smlouvy…

Valné hromady musí: – Valné hromady musí schválit návrh smlouvy, pak je teprve společnost zaniká a je možno do OR zapsat nového nástupce – společnost, která zaniká, je povinná do konce měsíce následujícího po...

Změny právní formy

9. Přednáška – 20. 11. 2002 Změny právní formy Změna od 1. 1. 2001:Pří změně právní formy žádný subjekt nevzniká a žádný nezaniká. Dochází jen k vnitřním změnám uvnitř firmy. Proto je třeba upravit...

Nájem podniku

8. přednáška – 13. 11. 2002 Nájem podniku – podnik se pronajímá na základě smlouvy o nájmu podniku – § 488 pís.b) obch. zákoníku – může být pronajat pouze dlouhodobý hmotný majetek (zásoby nemusí...

Přeměny obchodních společností

Přeměny obchodních společností– změna oproti dřívějšku – přeměny se neposuzují jako vklady– přeměny podle Obchodního zákoníku:– sloučení A a B => A fúze– splynutí A a B => C– převod jmění společníka (FO i...

Prodej, vklad a nájem podniku

Prodej, vklad a nájem podniku Prodej podniku – podnik se prodává na základě smlouvy o prodeji podniku – § 476 a další obch. zákoníku – podle novely obch. zák. se podnik považuje za věc...

Vklad podniku

Vklad podniku– zákon stanoví, že pro vklad podniku se použije přiměřeně smlouva o prodeji podniku – pokud se prodává nebo vkládá podnik, je nutný souhlas valné hromady a návrh smlouvy je třeba uložit do...