Štítek: časové rozlišení

Výnosy příštích období

Výnosy příštích obdobíJsou to částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů příštích období. Například předem přijaté částky nájemného, předplatného, pojistného, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb.Evidují se na účtu...

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosůRozeznáváme časové rozlišení v užším a širším pojetí.Zjištění správného hospodářského výsledku vyžaduje, aby se do příslušného účetního období zaúčtovaly pouze ty náklady a výnosy, které s ním hospodářsky, tj. časově...

Účty časového rozlišení

Účty časového rozlišení: Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Výdaje příštích období Náklady příštích období– představují výdaje běžného období, jež se týkají nákladů příštích období Výdaje příštích období– představují náklady související...

Mzdy

mzdy• mzdové listy• do PD – platba• všechny složky hrubé mzdy + daň z příjmů do kol. mzdy• SP a ZP zvlášťdaň z příjmů zaměstnance -> PD výdaje neovliv. d.DPH finančnímu úřadu -> PD...

Časové rozlišení N a V

Časové rozlišení N a VUžší pojetí• účty 381 – 385• známe účel, období, přesnou částku, ale období je jiné než současné (0 splátka) Širší pojetí• neznáme 1 ze 3 veličin• účty 386 – 389,...

Náklady a výnosy

Příjmy příštích obdobíJsou částky, které ke dni účetní uzávěrky nebyly přijaty ( inkasovány ), které však časově a věcně patří do výnosů běžného období. Jedná se o výnosové provize, o provedené a odebrané, ale...

Náklady a výnosy

Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetíNáklady a výdaje, výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutné časově rozlišit formou:– nákladů příštích období– výdajů příštích období– výnosů příštích období– příjmů příštích...

Náklady a výnosy

NákladyNáklady představují peněžní vyjádření spotřeby ( např. spotřeba nakoupených služeb, práce zaměstnanců, oběžného majetku nebo opotřebení dlouhodobého majetku ). Také náklady nemusejí vznikat ve stejné chvíli jako výdaje. VýnosyVýnosy jsou výkony účetní jednotky v...

Účetní uzávěrka

14. Účetní uzávěrka. Zajištění věrného zobrazení skutečnosti. Uzavření účtů, zajištění bilanční kontinuity.Provádí se minimálně jednou ročně a dále při likvidaci podniku. Její výsledky hovoří o hospodaření daného podniku. Pro zajištění zásady věrného zobrazení skutečnosti...

Hospodářský výsledek podniku

13. Hospodářský výsledek podniku: pojetí, obsah, členění a způsob zjišťování v účetnictví ČR. Vztah k daňovému základu.syntetický ukazatel, který ukazuje na hospodaření podnikuje třeba respektovat zásadu věrného obrazu skutečnosti a současně daňové předpisy, proto...