Štítek: cenné papíry

Ačkoli jsou směnky nesporně cenným papírem…

Ačkoli jsou směnky nesporně cenným papírem, v účetnictví mohou vystupovat v různých podobách:a) jako zajišťovací prostředek– směnky slouží k zajištění pohledávek z obchodního styku– oceňují se nominální hodnotou– evidují se pouze v podrozvahové evidenci...

Časové hledisko při členění majetku a závazků

Časové hledisko při členění majetku a závazků Majetek a závazky se člení na :– krátkodobé = doba využitelnosti, popř, sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je 1 rok nebo kratší– dlouhodobé = doba...

Hodnocení efektivnosti investic

Hodnocení efektivnosti investic– výnosnost (rentabilita) – vztah mezi výnosy, které investice přinese a nákladykteré její pořízení a provoz stojí– rizikovost (stupeň nebezpečí) – že nebude dosaženo očekávaných výnosů– doba splácení (stupeň likvidity investic) –...

Krátkodobé CP (do 1 roku)

Krátkodobé CP (do 1 roku)a) majetkové– držené účetní jednotkou za účelem prodeje– např. akcieb) dlužné (právo na vrácení dluhu + úrok)1) držené účetní jednotkou za účelem prodeje2) držené účetní jednotkou do splatnosti (splatnost je...

KRÁTKODOBÝ MAJETEK, PŘECHODNÁ AKTIVA

KRÁTKODOBÝ MAJETEKPeníze– peníze v pokladně, ceniny, popř. peníze na cestě (tato položka slouží k překlenutí časového nesouladu mezi prokázáním výběru z banky do pokladny) Účty v bankách (běžné) Krátkodobé CP a podíly– CP určené...

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEKPodíly v ovládaných a řízených osobách– majetkové podíly (účasti) v jiném podniku, které zakládají rozhodující vliv– Rozhodující vliv: vliv jednoho podniku nad jiným podnikem, který pramení z přímého nebo nepřímého uplatňování více...

Příklady z účetnictví

Příklad 4. 7 Z následujících položek vypočítejte výši oběžného majetku:pohledávky za vlastní upsaný kapitál 5dlouhodobé pohledávky 10realizovatelné cenné papíry 2krátkodobé pohledávky 12nákup krátkodobých obligací 1akcie s podstatným vlivem 4krátkodobé vklady v bance 3peníze 0,5krátkodobé...

Cenné papíry

Cenné papíryMajetkové1) Nákup (dl.: 06.) 251 2212) Prodej 221 661– úbytek (dl.: 06.) 561 251ÚvěrovéE M I T E N T1) Emise (dl. 473) 375 2412) Prodej 221 375– diskont 562 3753) Storno neprod....

Akcie

3. Akcie= CP, se kterým jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku na jméno– převoditelné rubopisem– nutný je přepis v evidenci a. s.na majitele– neomezeně převoditelná, práva plynou...