Štítek: dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

4. přednáška – 16. 10. 2002 c) Dlouhodobý nehmotný majetek– od r. 2001 byla vypuštěna redukce odepisování nehmotného majetku – majetek pořízený od r. 2001 regulují pouze úč. předpisy, neeviduje se rozdíl mezi úč....

Dlouhodobý majetek

b) Dlouhodobý majetek – není pojem investiční majetek, pouze dlouhodobý – neznáme pojem drobný dlouhodobý majetek (nejsou účty 028, 078, 018, 088) – účtu jsou převedeny na 022 – Samostatné movité věci a na...

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – likvidací

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – likvidací:Je-li dlouhodobý hmotný majetek vyřazován v průběhu roku, zaúčtujeme:– řádný odpis ; 551 / 08x– je-li zůstatková cena větší než nula, provedemedostatečný odpis této zůstatkové ceny ; 551 /...

Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností

Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činnostíPři tomto způsobu pořízení vznikají účetní jednotce náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy. Ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, lze je uplatnit...

Zrychlené odpisování

Zrychlené odpisováníPři používání tohoto způsobu odpisování jsou odpisy v prvních letech vyšší než při rovnoměrném odpisování. Zrychlené odpisování je výhodné pro podnikatele, kteří chtějí do nákladů počátečních let zaúčtovat co nejvíce odpisů. Způsob výpočtu:Základem...

Oceňování Dlouhodobého majetku

*Oceňování Dlouhodobého majetku*1.)Pořizovací cenou– touhle cenou je oceňují všechny 3 typy majetku a cena se skládá ze 2 částí (cena pořízení a náklady související s pořízením)– náklady na dopravu, montáž,…– Do pořizovací ceny se...

DLOUHODOBÝ MAJETEK

26/DLOUHODOBÝ MAJETEK(HDM,NDM,FI,opotřebení majetku)*členění*a)DHM(úč.skup.02-03)dlouhodobý hmotný majetek– pozemky bez ohledu na výši ocenění– stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti– pěstitelské celky trval.porostů bez ohledu na vstupní cenu s dobou použitelnosti delší než 3...

Vyřazení dlouhodobého majetku

ÚčetnictvíVyřazení dlouhodobého majetku Způsoby vyřazení1) prodejem 541/07,082) likvidací v důsledku opotřebení 551/07,083) likvidací v důsledku poškození 549,582/07,084) přeřazením z podnikání do osobního užívání 491/07,085) bezúplatným převodem ( darováním) 543/07,08 Účtování podle způsobu vyřazení DMa)...

Dlouhodobý majetek

ÚčetnictvíDlouhodobý majetek Charakteristika– doba použití vyšší jak 1 rok– opotřebovává se postupně– opotřebení DM je vyjádřeno odpisy za účetní období– opotřebení za celou dobu je vyjádřeno oprávky– zůstatková ceny (ZC) = pořizovací cena (PC)...

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové

Neziskové organizace rozpočtové a příspěvkové– poskytují služby bez placení, jsou to nevýdělečné organizace ( státní organizace rozpočtové, příspěvkové)– zájmové ( rybáři, zahrádkáři…)– církve– nadace– politické strany– odbory– rozpočtové organizace jsou například státní školy a...