Štítek: dohadné položky

Účetní zásady

8) Zásada opatrnosti (konzervativnosti)(§ 25 odst.2 ve spojení s § 26 odst.3 nebo oceňování reálnou hodnotou § 27) Při oceňování majetku a závazků se má brát na zřetel na případná rizika a nejistoty. Při...

Zálohy

Zálohya) přijaté zálohy– mají charakter závazků vůči poskytovateli (vrátit zálohu, či za zálohu poskytnout určité plnění)b) poskytnuté zálohy– mají charakter pohledávky vůči příjemci (pohledávka peněz či určitého plnění za peníze) Podle dlouhodobosti– přijaté/poskytnuté do...

CIZÍ KAPITÁL

CIZÍ KAPITÁLRezervy– jde o uznání budoucích výdajů, které vzhledem k již proběhlým skutečnostem dle očekávání nastanou, ale u kterých zpravidla není přesně známa výše peněžní částky nebo období, v němž bude výdaj uskutečněn– jde...

Oběžný majetek

Zboží– jedná se o všechno, co firma nakupuje a dále prodává většinou v nezměněném stavu, mohou sem patřit i výrobky ve vlastních firmách Zvířata– jedná se o zvířata mladá, ale výkrmu např. kožešinová zvířata,...

Širší pojetí

B) širší pojetíDohadné účty– 288, 389– známe pouze účelOP– tvorba k majetkovým složkám – přechodné snížení– 09, 19, 29, 39Rezervy– budoucí závazky – neznáme výši– na a) konkrétní akci, b) obecně určená rizika– daňově...

Členění a evidence

2. Členění a evidenceA) užší pojetíPřechodné účty A a P– 381 – 7381 – Náklady příštích období– předem placené nájemné, předplatné časopisů, leasing, zařazení většího množství DHIM do užívání382 – Komplexní náklady příštích období–...

Rezervy

Širší pojetíRezervy• vytvoříme nějaký fond, který potom zrušímezákonné• upravuje zákon o rezervách 593/92• daňově uznatelné• rezerva na opravu HIMmůžeme zahrnout majetek 2. skupiny a výšenevytváří se na opravy pravidelně se opakujícíne na opravy v...

Náklady a výnosy

Příjmy příštích obdobíJsou částky, které ke dni účetní uzávěrky nebyly přijaty ( inkasovány ), které však časově a věcně patří do výnosů běžného období. Jedná se o výnosové provize, o provedené a odebrané, ale...

Přechodné a dohadné položky

• Přechodné a dohadné položky: příčiny vzniku (potřeba časového rozlišení – VPO, NPO,..), nejistota ohl. výše aktiv či pasiv (dohadné účty A, P); kurzové rozdíly??, mater. Na cestě??, oceň. Odchylky??, opravné položky??; charakteristika základních...