Štítek: emise

Bankovní účetnictví

Bankovní účetnictvíje trochu odlišné od účetnictví pro podniky a podnikatele. Je to dáno předmětem činností bank.V účetnictví se odrážejí funkce, které banky vykonávají v ekonomice země. Proto je možné se zmínit o jednotlivých druzích...

VLASTNÍ KAPITÁL

VLASTNÍ KAPITÁL ZÁKLADNÍ KAPITÁL– vklady akcionářů, společníků nebo družstev– mohou být peněžní či věcné–KAPITÁLOVÉ FONDYEmisní ážio– tvoří se z rozdílu mezi prodejní cenou a nominální hodnotou akcií, které emituje existující akciová společnosti při zvyšování...

Vlastní kapitál

• Vlastní kapitál: vymezení (258-261svk), struktura, změny ve velikosti a struktuře (např. zvýšení zk, snížení zk, z čeho změny – akt., ciz. pasiv…). Zjišťování výsledku hospodaření běžného roku a jeho rozdělování (Vzorec-vertik.forma, vypoč. daně,...

Rezervní fondy

Rezervní fondyZákonné fondy a.s.,s.r.o.,družstvoStatutární fondemisní ážiotvoří se ze ziskuHospodářský výsledekHV ve schvalovacím řízenínerozdělený zisk použitý na financováníÚčet individuálního podnikatelefyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříkuZJ se nezapisuje do ORnení povinný fondCizí zdrojeZávazky podnikuKrátkodobédo 1 rokufinancování...

VE STRUČNOSTI CENNÉ PAPÍRY Z POHLEDU EMITENTA

VE STRUČNOSTI CENNÉ PAPÍRY Z POHLEDU EMITENTA: (V ROZVAZE V PASIVECH)v průběžném testu možná nebudeAkcie – zvýšení ZK společnosti:Upsány (prodány) nové akcie 353 (pohl. za ups. nespl. ZK) / 419 (změny ZK)Zvýšení ZK bylo...

Zahajovací rozvaha

= a. s. ji sestavuje ke dni svého vzniku, to znamená ke dni zápisu do OR. V aktivech jsou obvykle pohledávky za upsaný vl. kapitál, bankovní účty, případně další složky majetku, které byly vloženy...

Evidence vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů

– jsou obsaženi na pasivních účtech třídy 4..– účtová třída 4 obsahuje všechny vlastní zdroje krytí a dlouhodobé cizí zdroje– krátkodobé cizí zdroje obsahují účtové třídy 2 a 3. Vlastní kapitálRozdělení:1) Základní kapitál2) Fondy...

Dividendy z akcií

Představují podíl na zisku a. s. pro příjemce jsou fin. výnosem z dlouh. majetku na D 665. ÚJ dostává dividendy již zdaněné 15% daní z příjmů. Prodej majetkových CP Při prodeji dlouhodobě držených akcií...

Úvěrové CP

Nákupem dlužných CP (dluhopisů) ÚJ půjčuje krátkodobě volné peněžní prostředky. Nákup O nákupu dluhopisů účtujeme na aktivním účtu 256.Po uplynutí doby, na kterou byl dluhopis vydán ho ÚJ prodává zpět emitentovi. Má právo na...

Základní kapitál

– je v ÚJ tvořen vklady zakladatelů, společníků, ve státním podniku ho tvoří vklad státu, v s.r.o. vklady společníků, v a. s. vklady akcionářů. ZK a. s. je dán souhrnem jmenovitých hodnot vydaných akcií....