Štítek: fúze

Kontrolní otázky – pokračování

10. Kdy účtujeme o prodeji podniku?Jednotlivé složky majetku ocení nabyvatel podle odhadu znalce nebo v ZC + event. vytvoří opravnou položku k nabytému majetku. Jen opr. položka k úplatně nabytému majetku (tj. ne u...

Valné hromady musí schválit návrh smlouvy…

Valné hromady musí: – Valné hromady musí schválit návrh smlouvy, pak je teprve společnost zaniká a je možno do OR zapsat nového nástupce – společnost, která zaniká, je povinná do konce měsíce následujícího po...

Přeměny obchodních společností

Přeměny obchodních společností– změna oproti dřívějšku – přeměny se neposuzují jako vklady– přeměny podle Obchodního zákoníku:– sloučení A a B => A fúze– splynutí A a B => C– převod jmění společníka (FO i...

Metody tvorby rezervy

Metody tvorby rezervy:1. rovnoměrná metoda – každý rok zahneme do nákladů stejnou částku2. výkonová metoda – lze zahrnout každý rok jinou částku. Používá se u movitých věcí. Rezervu na opravu HM není možné uplatnit...

V případě změny právní formy

Dělá se např. :– v případě změny právní formy se musí zpracovat návrh provedení změny pr. formy– pokud zaniká účast společníka, tak pro účely vyrovnání je třeba ji sestavit ke dni zániku účasti– při...