Štítek: goodwill

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 a) z hlediska účetního byla z účetní úpravy vypuštěna hodnotová hranice dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – padá tedy hranice Kč 40 000,- pro HM a hranice Kč...

Dlouhodobý majetek

Goodwilla) interní– dobré jméno podniku – vyšší obrat díky dobrému jménu– nesmí se účtovat, nevykazuje se v rozvazeb) externí– rozdíl (kladný nebo záporný) mezi oceněním podniku nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a...

Opakovací otázky k rozvaze a její struktuře

6. Oběžná aktiva7. Struktura rozvahy Opakovací otázky k rozvaze a její struktuře: 1. Jaký je rozdíl mezi stálými a oběžnými aktivy?2. Rozdělte a definujte stálá aktiva3. Vysvětlete pojmy s. m. v., know-how, licence, goodwill,...