Štítek: hospodářský výsledek

Druhy účtů

2) Účet hospodářského výsledku SY – syntetické = zachycují souhrnné údaje o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výkonech a o celkovém průběhu hospodářské činnostiAE – analytické evidence = podrobnější členění účtů...

Hospodářský výsledek HV

ÚčetnictvíHospodářský výsledek HV členění HV, disponibilní zisk + výpočet1) hospodářský výsledek před zdaněním2) hospodářský výsledek po zdanění účetní hospodářský výsledek se zjišťuje ve struktuře1) provozní – porovnáním obratů, účtů 50-55(provozní náklady) a 60-65(provozní výnosy)2)...

Náklady

Náklady– náklad může být například spotřeba surovin, odpisy budov, strojů, placené úroky, poplatky, dopravné, cestovné– náklady se člení na:a) variabilní náklady VC – jsou to výdaje, které se mění stejně, pomaleji nebo rychleji jako...

Analýza nákladů, výnosů HV

Téma č. 8Ekonomie Analýza nákladů, výnosů HV Vztahy výnosů, nákladů a HV– výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období– hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby...

Ekonomická část – Majetková a kapitálová struktura podniku

Maturitní téma č.7Ekonomická část – Majetková a kapitálová struktura podniku• majetek podniku, jeho členění, aktiva, pasiva• oceňování a opotřebení majetku firmy• rozvaha• kapitál podniku a jeho členění• optimální struktura kapitálu Účetnictví – Majetek a...

Příjmy příštích období

Příjmy příštích období– představují výnosy běžného období, avšak v běžném období ještě nebyl uskutečněn příjem peněznáklady a výnosy jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztrátyvýkaz zisku a ztrát může být:• druhový– obsahuje členění provozních...

Daňově neuznatelné náklady

Daňově neuznatelné náklady:– náklady na reprezentaci– pokuty a penále,– cestovné nad limit určený Zákonem o cestovních náhradách,– atd… Daňový základ x daňová sazba = daň z příjmů (tzv. splatná daňová povinnost) Sazby daně z...

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy– peněžní a nepeněžní vklady, kdy nejsou součástí ZK (např. dodatečné), dále dary, dotace, atd. FONDY TVOŘENÉ ZE ZISKU– tvořeny z čistého zisku po zdanění buď na základě zákonných předpisů (obchodní zákoník:...

Základní členění

Základní členění:Náklady z:a) provozní činnostib) finanční činnostic) mimořádné činnosti – př. živelná pohroma Výsledek hospodaření• rozdíl mezi výnosy a nákladyzisk = výnosy > nákladyztráta = výnosy < náklady Základní členění:a) Výsledek hospodaření z běžné...

Konstrukce a úloha střediska realizace

10. Konstrukce a úloha střediska realizace.Pro vyúčtování různých převodů účetního charakteru se často v souvislosti s ekonomickými záměry a nutností splnit legislativ¬ní podmínky zřizují účetně technická střediska, např. středisko zúčtování prodeje nazýváme středisko realizace,...