Štítek: inventarizace

Inventarizace

3. přednáška – 9. 10. 2002Inventarizace– u pokladní hotovosti není povinnost inventarizovat 4 x ročně,ale ke konci účetního období 31. 12.– vlastník má ovšem právo přepadových inventur (např. osobní vagóny mají domovskou stanici; dělá...

DRUHY INVENTARIZACE

* DRUHY INVENTARIZACE*1.) ÚPLNÁ– týká se veškerého majetku 2.) DÍLČÍ– týká se určitých složek majetku 3.) ŘÁDNÁ– je provázena podle ustanovení zákona– zásoby 1x/ročně– DM 1x/ 2roky– peníze 4x/ročně 4.) MIMOŘÁDNÁ– při ukončení činnosti–...

Inventarizace majetku a závazků

* Inventarizace majetku a závazků*– pomocí inventarizace účetní jednotka objevuje skutečný stav majetků a závazků a porovnává ho se stavem účetním Probíhá v těchto fázích:1.) I¨NVENTURA– je nejdůležitější část inventar., jde o skutečné zjišťování...

Lhůty provádění inventarizace

Lhůty provádění inventarizace :U zásob a peněžních prostředků mohou účetní jednotky provádět inventarizaci průběžně, pokud tomu odpovídá použitý postup účtování .Dokladové i fyzické inventarizace se provádějí nejméně 1x ročně a to tak aby případný...

INVENTARIZACE

INVENTARIZACEInventarizace slouží k ověřování věcné správnosti údajů zachycených v účetnictví ,jejím předmětem jsou všechny složky aktiv a pasiv. Cílem inventarizace je• ověřit stavy aktiv a závazků, tj. zda aktiva a závazky vykazované v účetnictví...

Materiál

prodej materiálu– materiál se prodává za smluvní cenu PC (nákupní) se odúčtují na stranu 542/112 nebo ve způsobu B 542/501 prodejní cena se zaúčtuje 211,311/642 př.VF prodej materiálu DZ ; /642daň ; /343celkem ;...

Ekonomika – Účetnictví

užitek – je pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby statků druhy užitku: – celkový užitek CU – vyjadřuje celkovou úroveň uspokojení určité potřeby( v peněžních nebo hmotných jednotkách)– mezní užitek MU – je odvozen z...

Ekonomická část – Základní ekonomické pojmy

Maturitní otázky a odpovědi z účetnictví a ekonomikyMaturitní téma č.1 Ekonomická část – Základní ekonomické pojmy• potřeba, druhy potřeb, spotřeba• trh typy trhů( místní, národní, světový, dílčí, agregátní)• spotřebitel a užitek ( celkový, mezní...

Dotace na dlouhodobý majetek

Dotace na dlouhodobý majetek– přiznané či obdržené dotace snižují pořizovací cenu dl. majetku (hodnotu, z níž se odepisuje)– př. Podnik obdržel dotaci 200 tis. Na mobilní čističku odpadních vod v PC 800 tis. Kč...

Peníze v cizí měně

Peníze v cizí měně– přepočet cizí měny na Kč– denním kurzem (KB, ČNB)– pevným kurzem (směrnice)– k poslednímu dni účetního období se provádí aktuální přepočet aktuálním kurzem ČNB vyhlášeným k danému dni Inventarizační rozdíly...