Štítek: kalkulace

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ

23/ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ(podstata a význam účetnictví a účetní soustavy)– Každý subjekt potřebuje ke svému řízení informace a jedním ze zdrojů informací je účetnictví.– Tyto informace slouží i dalším uživatelům, s kt.firma přichází do...

Jednookruhová organizace účetnictví

5. Jednookruhová organizace účetnictví. V jednookruhové účetní soustavě se sledují běžné náklady a výnosy podle vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) na analytic¬kých účtech nebo v analytické evidenci účtové třídy 5 – Náklady a 6 –...

Předběžná a výsledná kalkulace

Předběžná a výsledná kalkulaceNa základě výrobních úkolů podniku se rozpočtují a kalkulují náklady na jednotku produkce, na tzv. kalkulační jednici.Kalkulace je tedy stanovení nákladů na jednotku produkce. Předem stanovené (propočtené náklady) na kalkulační jednici...

Kalkulace a její význam v nákladovém účetnictví

4. Kalkulace a její význam v nákladovém účetnictví, základní pojmy rozpočtování, vzájemný vztah rozpočtů a kalkulací.Podnik má stanoveny cíle své hospodářské politiky. Příkladem podnikových cílů mohou např. být: maximalizace zisku (pak jde o minimalizaci...

Vnitropodnikové ceny

6. operativní kalkulace součásti, sestavy nebo výrobku, vyhotovená k určitému dni. Tam, kde je to možné (např. v opakované výrobě), lze použít operativní kalkulace k 1. 1. plánovaného roku a prohlášeného za základní kalkulaci...

VP UCE

VP UCE– činnost (účel)– výrobní– nevýrobní – např. rekreace, podnik. byty – místo vzniku a odpovědnosti– jednotlivá HS – původní vynaložení– prvotní – SM, MzN, odpisy, fin. N, výkony spojů– druhotné – interní výkony...

Systém UCE

Systém UCEVSTUPYÚDZPRACOVÁNÍÚKVÝSTUPYúč. výkazy 2. PUCEČlenění PUCE– Finanční – za podnik jako celek– Manažerské – operativní evidence – před. naturální jednotky, na místě vzniku– VP statistika – zpracovává inf. o hromadných jevech a procesech– VP...

Normová metoda

Normová metodaMetody evidence a kalkulace N• souhrnné – prostá, fázová, zakázková• rozdílová – normová -> existuje pouze v kombinaci se souhrnnýmiskutečné přímé náklady se rozkládají na několik částí:• kalkulované N dle základní kalkulace• změny...

Fázová metoda a zakázková metoda

Fázová metoda Fázová výroba se vyskytuje tam, kde výrobní proces lze rozdělit do několika relativních samostatných částí (fází). Výslednou činností jednotlivých fází jsou tzv. polotovary vlastní výroby. Spotřebované polotovary v jednotlivých fázích představují N...

OBORY

OBORYA/VNITROPODNIKOVÉ– eviduje hosp.činnosti uvnitř vnitr.útvarů (syntetické,analytické účty)B/ ROZPOČETNICTVÍ– zaměřeno do budoucna, podrobně rozpracovává náklady a výnosy vnitr.podniků– stanoví předběžný hosp.výsledek na kratší čas.období (měsíc nebo ¼ roku)– sestavené rozpočty slouží k zajištění plánovaných úkonů...