Štítek: kapitál

Specifické problémy drobných podniků

Téma č. 25Ekonomie Specifické problémy drobných podniků Význam podniku– součástí Českého národního hospodářství a tržní ekonomiky, je rozvoj drobných podniků a živnostenského podnikání– největší rozvoj jsou služby– vyvážející podniky jsou speciality v oboru Živnost–...

Ekonomická část – Majetková a kapitálová struktura podniku

Maturitní téma č.7Ekonomická část – Majetková a kapitálová struktura podniku• majetek podniku, jeho členění, aktiva, pasiva• oceňování a opotřebení majetku firmy• rozvaha• kapitál podniku a jeho členění• optimální struktura kapitálu Účetnictví – Majetek a...

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál– vlastní zdroj účetní jednotky– rozdíl mezi majetkem a závazky– zbytkový podíl vlastníků na majetku po odečtení závazků Tvoří jej:a) vklady vlastníkůb) přírůstky a úbytky ekonomického prospěchu (náklady a výnosy komparované do VH)...

CIZÍ KAPITÁL

CIZÍ KAPITÁLRezervy– jde o uznání budoucích výdajů, které vzhledem k již proběhlým skutečnostem dle očekávání nastanou, ale u kterých zpravidla není přesně známa výše peněžní částky nebo období, v němž bude výdaj uskutečněn– jde...

VLASTNÍ KAPITÁL

VLASTNÍ KAPITÁL ZÁKLADNÍ KAPITÁL– vklady akcionářů, společníků nebo družstev– mohou být peněžní či věcné–KAPITÁLOVÉ FONDYEmisní ážio– tvoří se z rozdílu mezi prodejní cenou a nominální hodnotou akcií, které emituje existující akciová společnosti při zvyšování...

Pasiva

PasivaZákladní členění:a) dle vlastního pohledu– vlastní (vklady vlastníků, zisk / ztráta z vlastní činnosti)– cizí (byla půjčena)b) Dle časového hlediska– krátkodobé (př. závazky se splatností do 1 roku)– dlouhodobé (př. závazky se splatností nad...

Zdroje financování

Zdroje financování• Vlastní– ZK– kapitálové fondy– fondy ze zisku– zisk• Cizí– bankovní úvěry– dluhopisy– dluhy vůči dodavatelům– dluhy vůči zaměstnancům– dluhy vůči finančním orgánům Přehled majetku a zdrojů financováníMajetek podle vložení DLM– budova 620.000...

Příklady z účetnictví

Příklad 4. 7 Z následujících položek vypočítejte výši oběžného majetku:pohledávky za vlastní upsaný kapitál 5dlouhodobé pohledávky 10realizovatelné cenné papíry 2krátkodobé pohledávky 12nákup krátkodobých obligací 1akcie s podstatným vlivem 4krátkodobé vklady v bance 3peníze 0,5krátkodobé...

Příklady z účetnictví

Příklad 4. 3 Z následujících položek vypočítejte výši vlastního kapitálu: základní kapitál 12dlouhodobý majetek 1,8emisní ážio 1,2rezervní fond 0,9bankovní úvěr 0,3dodavatelé 1,1zisk z běžného období 2,2 Příklad 4. 4 Z následujících položek vypočítejte výši...

VL. KAPITÁL: – vložený majetek při založení firmy– zisk– dary, dotace téma z programu: Transakce působící změny v bilanci. Metoda účetní práce:Dvoustranné účty a jejich třídění, podvojný zápis, dokumentace.——————————————————————–skutečnost: PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ – viz minule...