Štítek: kurzové rozdíly

S účinností od 1. 1. 2002

S účinností od 1. 1. 2002 a) změny v oblasti kurzových rozdílů– k pohledávkám a závazkům jsou účtovány výsledkově, ne kurzové rozdíly aktivní nebo pasivní, ale 563 – Kurzová ztráta a 663 – Kurzový...

Finanční náklady

Finanční náklady– jsou reprezentovány ÚS 56 a 57 ▪ prodané CP a vklady Kurzové ztráty– vznikají jednak v průběhu účetního období (jako důsledek inkasa pohledávek či úhrady závazků), jednak k rozvahovému dni v důsledku...

Kurzové rozdíly, dohadné účty

21 Kurzové rozdíly, dohadné účtyDohadné účty– 288, 389– známe pouze účel Kurzové rozdílya) v průběhu rokub) při uzávěrce 22 Zákon o účetnictví1. UCEPojem UCE= metoda zobrazování hodnotové stránky činnosti podniku (znění OZ)– číselně zaznamenává...

Zvláštní případy

2. Zvláštní případyPOSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ ZÁLOHYP A Z VŮČI SPOLEČNÍKŮMKURZOVÉ ROZDÍLYa) realizované (během roku) – 563, 663b) nerealizované – 386, 387ZAMĚSTNANCIFIN. ORGÁNINSTITUCE SZVZTAHY K BANCEPOHLEDÁVKY A ZÁVAZKY– pochybné – riziko nesplacení– sporné – spor...

Kurzové rozdíly

Kurzové rozdílyu finančních účtů• ke dni účetní uzávěrky je nutno přepočítat stav peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech vyjádřených v cizí měně podle kurzu devizy k 31. 12. daného úč. období. Může...

Mzdy

mzdy• mzdové listy• do PD – platba• všechny složky hrubé mzdy + daň z příjmů do kol. mzdy• SP a ZP zvlášťdaň z příjmů zaměstnance -> PD výdaje neovliv. d.DPH finančnímu úřadu -> PD...

Materiál

materiálfaktura za materiál -> kniha závazkůfaktura za dopravu materiálu -> kniha závazků, peněžní deníkDIM – materiálové zásoby -> peněžní deník, dále stejné jako u materiálu + zvláštní evidenceprodej materiálu– vyskladnění -> skladní karta– vystavení...

Účetní uzávěrka

14. Účetní uzávěrka. Zajištění věrného zobrazení skutečnosti. Uzavření účtů, zajištění bilanční kontinuity.Provádí se minimálně jednou ročně a dále při likvidaci podniku. Její výsledky hovoří o hospodaření daného podniku. Pro zajištění zásady věrného zobrazení skutečnosti...

Zúčtovací vztahy se zahraničím

11. Zúčtovací vztahy se zahraničím: kursové rozdíly a jejich řešení v účetnictví.Účty, kde se vyskytuje cizí měna:* 21 (peníze), 22 (účty)* dlhdb. i krtkdb. pohledávky & krtkdb. závazky v 3* dlhdb. záv. v 4*...