Štítek: likvidace

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – likvidací

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – likvidací:Je-li dlouhodobý hmotný majetek vyřazován v průběhu roku, zaúčtujeme:– řádný odpis ; 551 / 08x– je-li zůstatková cena větší než nula, provedemedostatečný odpis této zůstatkové ceny ; 551 /...

Sanace a zánik podniku

likvidátor– může to být jen FO a jeho výběr se řídí pravidly uvedenými ve zřizovacích listinách– sestavuje ke dni likvidace účetní závěrku a současně oznámí že podnik je v likvidaci, aby věřitelé mohli přihlásit...

Sanace a zánik podniku

zrušení podniku bez likvidace– je možné provést pouze tehdya) pokud soud zamítl prohlášení podniku pro nedostatek majetkub) pokud orgány společnosti rozhodnou, o sloučení , splynutí či rozdělení společnosti splynutí – podnik Apodnik C –...

Sanace a zánik podniku

zrušení a zánik podnikuzrušení – zánik právní subjektivity– důvody zrušení– uplynutím lhůty– dohodou zánik podniku – okamžik, kdy je podnik vymazán z obchodního rejstříku– zrušení je nutným předpokladem zániku důvody zrušení podniku dohodou1) smrt...

Vyřazení dlouhodobého majetku

Prodej DMpříklad:V červnu 99 vyřazen prodejem počítač, který má vstupní cenu 60 000,- a oprávky k 1. 1999 ve výši 25 680,- . Prodejní cena je 12 200,- (10 000,- cena bez daně, 2...

Vyřazení dlouhodobého majetku

ÚčetnictvíVyřazení dlouhodobého majetku Způsoby vyřazení1) prodejem 541/07,082) likvidací v důsledku opotřebení 551/07,083) likvidací v důsledku poškození 549,582/07,084) přeřazením z podnikání do osobního užívání 491/07,085) bezúplatným převodem ( darováním) 543/07,08 Účtování podle způsobu vyřazení DMa)...

Příklady z účetnictví – pokračování

29. 19. 2. VBU a) Výběr pro osobní potřebu 30 000,-b) Poskytnutí krátk. bank. úvěru 50 000,-c) Úhrada FP z 3. 2. ……………d) Úhrada doplatku za pokladnu ………….. 30. 13. 2. VUD a) Vyřazení...

Rezerva na opravu HIM

1.1 Rezerva na opravu HIM– kdo: vlastník, mající právo hospodaření, nájemce – musí být písemně smluvně zavázán– kdy ne:– majetek určený k likvidaci– opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události– každoroční...

Účtování

ÚčtováníLikvidace stavebního objektu v důsledku nové stavby– ZC likvidovaného objektu zahrnuje ÚJ do nákladů nové stavby:1) vyúčtování VC staveb. objektu likvidovaného v důsledku nové stavby 081/0212) vyúčtování ZC téhož do nákladů nové stavby 042/081...

Účtování vyřazení IM

6 Účtování vyřazení IMDůvody1) opotřebení – fyzické, morální2) nepotřebnost3) poškození, zničení Způsoby1) fyz. likvidace – v důsledku nepotřebnosti nebo mank a škod2) prodej3) darování (bezúplatný převod)4) přeřazení do os. užívání5) převod na základě právních...