Štítek: manko

Evidence materiálových zásob na konci roku

Evidence materiálových zásob na konci rokuInventarizační rozdíly• pravidelné inventarizace – ke dni řádné účetní závěrky• mimořádné inventarizace – ke dni mimořádné účetní závěrky nebo při změně odpovědného pracov.• zásoby – invent. můžeme provádět průběžněinventarizace...

Inventarizace majetku a závazků

* Inventarizace majetku a závazků*– pomocí inventarizace účetní jednotka objevuje skutečný stav majetků a závazků a porovnává ho se stavem účetnímProbíhá v těchto fázích:1.) I¨NVENTURA– je nejdůležitější část inventar., jde o skutečné zjišťování stavu...

Inventarizace – postup

Inventarizace – postup inventarizace = snaha o zjištění, zda UCE správně zachycuje stavmajetku a závazků 3 části :• inventura= zjištění skutečného stavu– fyzická (zásoby, dlouhodobý hmotný majetek) = měření, vážení– dokladová (pohledávky, závazky, peněžní...

Inventura

1. Inventurazjištění skutečného stavu aktiv a pasivkomise vyhotovuje inventurní soupisa) fyzickáměření, vážení, přepočítáváníporovnání s analytickou evidencíb) dokladovápotvrzení pohledávkyodsouhlasení zůstatků na bankovních účtech2. Porovnání skutečnosti se stavem účetnímmankado normynad normupřebytky3. Vyjádření případných rozdílů a zjištění...

Inventarizace pokladny

– podle novely zákona o účetnictví platí od 1.1. 2002, že se inventarizace v pokladně provádí 1x ročně k poslednímu dni účetního období (ÚO).– skutečný stav peněz v pokladně se při fyzické inventarizace provádí...