Štítek: oceňování

Změny od r. 2002

Změny od r. 2002byly uskutečněny zákonem č. 353/2001 Sb. S účinností od 1.1.2002. Byly kompletně změněny postupy účtování a účtová osnova. Původní byly nahrazeny opatřením vlády. Změny byly vydány ve Finančním zpravodaji 1/1 z...

Oceňování Dlouhodobého majetku

*Oceňování Dlouhodobého majetku*1.)Pořizovací cenou– touhle cenou je oceňují všechny 3 typy majetku a cena se skládá ze 2 částí (cena pořízení a náklady související s pořízením)– náklady na dopravu, montáž,…– Do pořizovací ceny se...

METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIV

METODY OCEŇOVÁNÍ AKTIV A PASIVMetoda; Uplatnění Reprodukční pořizovací cena; – Majetek nabytý darováním nebo jinak bezplatně nabytý; – Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady; – Hmotný...

Účtování v cizích měnách

Účtování v cizích měnáchV účetnictví se používá cizích měn při účtování : – o pohledávkách a závazcích– o ceninách– o valutách– o devizách– o cenných papírech– o majetkových účastech– o vkladech do základního jmění–...

Účetní zásady

8) Zásada opatrnosti (konzervativnosti)(§ 25 odst.2 ve spojení s § 26 odst.3 nebo oceňování reálnou hodnotou § 27) Při oceňování majetku a závazků se má brát na zřetel na případná rizika a nejistoty. Při...

Dlouhodobý majetek

ÚčetnictvíDlouhodobý majetek Charakteristika– doba použití vyšší jak 1 rok– opotřebovává se postupně– opotřebení DM je vyjádřeno odpisy za účetní období– opotřebení za celou dobu je vyjádřeno oprávky– zůstatková ceny (ZC) = pořizovací cena (PC)...

Zásoby

ÚčetnictvíZásoby postavení v rozvaze – oběžný majetek, zásoby, aktivní, účtová třída 1dochází totiž k jednorázové spotřebě členění zásob1) materiála) suroviny, základní materiálb) provozovací a pomocné látkyc) náhradní dílyd) vratné obaly a DHM 2) zásoby...

Zásoby vlastní výroby

ÚčetnictvíZásoby vlastní výrobypostavení v rozvaze – oběžný majetek, zásoby, aktivní, účtová třída 1 členění zásob vlastní výrobya) nedokončená výroba (účet 121)– jedná se o zhotovované výrobky, které již prošly jedním nebo více výrobními stupni...