Štítek: právo

2. Právo obce

2. Právo opce= jedna strana si kupuje právo se rozhodnout, zda za předem dohodnutých podmínek něco koupí nebo nekoupí nebo prodá či neprodá. Za toto právo platí opční prémii. Druhá strana musí koupit nebo...

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ

23/ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ(podstata a význam účetnictví a účetní soustavy)– Každý subjekt potřebuje ke svému řízení informace a jedním ze zdrojů informací je účetnictví.– Tyto informace slouží i dalším uživatelům, s kt.firma přichází do...

Jednotlivé majetkové účty

2. Jednotlivé majetkové účty011 – Zřizovací výdaje= V spojené se založením podniku (x vznik  zápis do OR)– nesmí mít jednotlivě charakter hmotných investic– cestovné, správní poplatky, právnické služby, inzerce, nájemné, tisk pozvánek a...

Pracovní posudek

Pracovní posudek– jakákoli písemnost týkající se hodnocení práce pracovníka,jeho kvalifikac,e schopností a dalších skutečností, které majívztah k výkonu práce. PRACOVNí POSUDEK pan (paní) …………………………., narozené ……19..bytem ………………………………………………… Jednoduché právní listiny Dlužní úpisFyzická osoba nebo...

Písemnosti při neplnění kupních smluv

Písemnosti při neplnění kupních smluvPovinnosti prodávajícího:– dodat v termínu dohodnutém v kupní smlouvě a předat mu doklady,které se k tomuto zboží vztahují (dodací list)Pokud prodávající tyto podmínky nesplní, má kupující právonedodané zboží nebo neodeslané...

Právní úprava účetnictví

4. Právní úprava účetnictví, zákon o účetnictví 1. Vymezení pojmu účetnictví2. Hlavní účetní soustavy3. Obchodní zákoník4. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.5. Účtové osnovy a postupy účtování6. Obecně uznávané zásady účtování 1. Vymezení pojmu...