Štítek: účet

Pokladna

PokladnaEvidujeme zde stav a pohyb peněz v hotovosti. Při příjmu vystavuje pokladník příjmový pokladní doklad ( originál + kopie ), stav peněz eviduje v pokladní knize, při výdeji peněz vystavuje pokladník výdajový pokladní doklad...

REZERVY

RezervyÚčetní jednotka si může vytvářet zdroje na krytí v budoucnu očekávaných výdajů – rezervy. Účetnictví rezervy považuje za dlouhodobé cizí zdroje. Smyslem tvorby rezerv je rozložit částku nákladů, které se v účetnictví objeví za...

Ostatní majetkové účty

Ostatní majetkové účty (například valuty,šeky,cenné papíry) se zařazují pod rezidenty a nerezidenty podle jejich emitenta :• hodnoty k inkasu se zařazují podle místa placení• cenné papíry emitované rezidenty v zahraničí se uvádějí pod nerezidenty•...

Druhy účtů

2) Účet hospodářského výsledku SY – syntetické = zachycují souhrnné údaje o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výkonech a o celkovém průběhu hospodářské činnostiAE – analytické evidence = podrobnější členění účtů...

Druhy účtů

Druhy účtů:1) Účty rozvahy a podrozvahy Aktivní = MDevidují jednotlivé druhy majetku a budoucí potencionální majetekPasivní = Dalpoužívají se pro sledování stavu a pohybu pasiv = naše jmění, fondy, závazky …. Opravné účty =...

Účetní zápisy

Účetní zápisyÚčetní jednotky provádějí účetní zápisy o účetních případech v českém jazyce.Práva občanů na používání mateřského jazyka podle zvláštních předpisů nejsou dotčena – slovenský jazyk . Účetní jednotky provádějí účetní zápisy:– srozumitelně– přehledně– způsobem...

Bankovnictví

operace obchodních bankpasivní – banka je v pozici dlužníka1) operace je shromažďování vkladů2) operace je vydávání depozitních certifikátů aktivní – banka je v pozici věřitele– poskytuje úvěry a půjčky– rozdělení úvěrů podle doby splatnosti:...

Výsledkové účty

ÚčetnictvíVýsledkové účtycharakteristika nákladu a výnosu Náklady– třída 5, chovají se jako aktiva– v peněžním vyjádření spotřebou živé práce za určitým cílem– náklady je třeba odlišovat od výdajů– výdaje jsou úbytkem prostředků (nebo vznikem závazků)...

Úvěrové účty

úvěrové účty– musí mít vždy úrok členění1) krátkodobé (231,232) – splatnost do 12 měsíců2) dlouhodobé (461) – splatnost nad 12 měsíců – podkladem jsou výpisy z úvěrového účtu (262) účtování úvěru1) VBÚ připsaný krátkodobý...

Zálohy a úvěrové účty

ÚčetnictvíZálohy a úvěrové účtyzálohy – postavení v rozvaze1) poskytnuté – dodavatelům (aktivní-314)2) přijaté – od odběratelů (pasivní – 324) členěnídruhy záloh:1) záloha na investice – poskytnutá dodavateli na nákup DM2) záloha na mzdu –...