Štítek: účetní výkaz

Rozdíly mezi účetními výkazy a daňovým přiznáním

Rozdíly mezi účetními výkazy a daňovým přiznáníma) ve vztahu k rozvaze– respektovat zásadu finanční kontinuity, tj. KS minulého období jsou PS běžného– nevykazovat v A a P záporné zůstatky (jedině na řádku u ztráty...

Účetní výkazy

Účetní výkazy:Mezi účetní výkazy patří:dekádní bilanceměsíční bilanceměsíční výkaz zisků a ztrátTyto výkazy jsou s výjimkou dekádní bilance obdobou ročních účetních výkazů. Statistické výkazy:Statistické výkazy uvádějí podrobnější členění údajů• o vkladech a úvěrech klientů podle...

Uzavření KÚR

3. Uzavření KÚR4. Výkaz zisku a ztráty– obsahuje veškeré náklady a výnosyNejprve jsou uvedeny:Provozní výnosyProvozní nákladyProvozní výsledek hospodařeníFinanční výnosyFinanční nákladyFinanční výsledek hospodařeníDaň z příjmu za běžnou činnostVýsledek hospodaření za běžnou činnost (netto) – po...

Rozvaha

Rozvaha – účetní výkaz přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku= rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví – součet aktiv v rozvaze se musí rovnat součtu pasiv v rozvaze...

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA– konečná rozvaha, konečný účet rozvažný; uzavření účtů ad ÚČETNÍ ZÁVĚRKA– ROZVAHA– VÝSLEDOVKA– CASH FLOW (PENĚŽNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE)– VÝKAZ O ZMĚNÁCH VK– PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM ad Cash flow – peněžní toky...

PŘEDMĚT JAKO PRAKTICKÁ ČINNOST

PŘEDMĚT JAKO PRAKTICKÁ ČINNOST – je jím hospodářská činnost podniku– zachycuje vliv uskutečněných hospodářských operací na finančně majetkovou strukturu podniku, zjišťuje hosp. výsl. podnikání.————————————————————————————- PRVKY (PODSTATA)– bilancování majetku a zdrojů podniku– oceňování PRVKY (FORMA...

Forma a struktura účetních výkazů

– forma a struktura účetních výkazůo FORMA (předpokládáme „podvojné“ účetnictví)Rozvaha:– formy jsou popsány v direktivách EU, IAS, některé zásady i v US GAAP– vertikální forma (finanční f.) – položky aktiv a pasiv jsou pod...

Předpoklady, na nichž jsou založeny účetní výkazy

• Předpoklady, na nichž jsou založeny účetní výkazy(kap.1.2.3 svk, str43-46svk). Základní účetní zásady a jejich projev v účetnictví podniku. (??abc, přednášky)– Základní předpoklady (kap. 2.2 – str.43-46):o Jde o výběr z US GAAP ty...

Účetnictví podniku a FU_220

FU_209 – Účetnictví podniku a FU_220 – Finanční účetnictví• Cíle a kvalitativní charakteristiky účetních výkazů (str35-43svk), vymezení stavebních prvků rozvahy a výsledovky(46-67svk).– Cíle účetních výkazů:o Poskytovat informace pro potřeby finančního řízení firmyo Jde zejména...

Uživatelé účetních výkazů

Uživatelé účetních výkazů– manažeři– investoři (akcionáři, společníci, držitelé úvěrových CP, potencionální investoři)– obchodní partneři (dodavatelé = obchodní věřitelé, odběratelé = zákazníci)– zaměstnanci– banky– stát– konkurence– burzovní makléři– veřejnost Koncepční rámec (dokončení)– je to ideový...