Štítek: vnitropodniková

VNITROPODNIKOVÁ STATISTIKA

VNITROPODNIKOVÁ STATISTIKA– shromažďuje info o ek.,soc. a jiných jevech ve firmě, vyhodnocuje je a stanovuje prognózu do budoucna OPERATIVNÍ EVIDENCE– záznamy hosp.jevů okamžitě po jejich vzniku,provádí se v hmotných a peněžních jednotkách (provádí je...

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ

23/ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ(podstata a význam účetnictví a účetní soustavy)– Každý subjekt potřebuje ke svému řízení informace a jedním ze zdrojů informací je účetnictví.– Tyto informace slouží i dalším uživatelům, s kt.firma přichází do...

Dvouokruhová organizace účetnictví

6. Dvouokruhová organizace účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví lze také řešit jako dvouokruhovou účetní soustavu.Pro naše účely zachováme shodné oceňování v obou okruzích. Druhý účetní okruh zde vzniká tak, že mezi účty nákladů a výnosů jsou...

Vnitropodnikové písemnosti

Vnitropodnikové písemnosti Vedoucí pracovník musí zajistit předmět jednání, okruh účastníků,termín porady (den, hodinu zahájení, délku trvání) Pozvánky na porady – náležitosti– název fy, která poradu pořádá– účel porady– datum a místo konání, hodinu zahájení–...

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osobKomu: Správci daně – příslušný finanční úřadTermíny:31. 3.30. 6. – poplatníci, kteří ze zákona podléhají auditu– poplatníci, kteří mají daňového poradce (31. 3. musí být u správce...

OBORY

OBORYA/VNITROPODNIKOVÉ– eviduje hosp.činnosti uvnitř vnitr.útvarů (syntetické,analytické účty)B/ ROZPOČETNICTVÍ– zaměřeno do budoucna, podrobně rozpracovává náklady a výnosy vnitr.podniků– stanoví předběžný hosp.výsledek na kratší čas.období (měsíc nebo ¼ roku)– sestavené rozpočty slouží k zajištění plánovaných úkonů...

Managerské účetnictví

Managerské účetnictví složky managerského účetnictví: • Vnitropodnikové účetnictví= účtování o nákladech a výnosech z různých pohledů, aby bylomožno sledovat náklady podle jednotlivých činností, hospodářských středisek, zakázek apod.hospodářské středisko = samostatně hospodařící útvar, který má...

SYSTÉM ROZPOČTŮ NA ÚROVNI

SYSTÉM ROZPOČTŮ NA ÚROVNI• podnikového řízení– velitelský rozpočet (master budget) na roční období– rozpočetní výsledovka –> rozpočty nákladů– rozpočetní rozvaha– rozpočet peněžních toků (viz MÚ)– rozpočty na delší období (s ročními rozpočty)– investiční rozpočty–...