Štítek: výdaje

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosůRozeznáváme časové rozlišení v užším a širším pojetí.Zjištění správného hospodářského výsledku vyžaduje, aby se do příslušného účetního období zaúčtovaly pouze ty náklady a výnosy, které s ním hospodářsky, tj. časově...

Účty časového rozlišení

Účty časového rozlišení: Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Výdaje příštích období Náklady příštích období– představují výdaje běžného období, jež se týkají nákladů příštích období Výdaje příštích období– představují náklady související...

OPRAVNÉ POLOŽKY

1 OPRAVNÉ POLOŽKY OP k P za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení bankovní OP OP k nepromlčeným P, které jsou zaúčtovány v UCE a jsou splatné po 31/12/1994– slouží ke krytí ztrát z...

Zřizovací výdaje

Zřizovací výdajePřes aktivaci1) Před vznikem společnosti 5.. 2212) Po zápisu do OR 011 623Přes pořízení1) Před vznikem společnosti 041 3652) Po zápisu do OR 011 041 Pronájem – pouze HIM nebo NIMPronajímatelPřijaté nájemné 221...

Jednotlivé majetkové účty

2. Jednotlivé majetkové účty011 – Zřizovací výdaje= V spojené se založením podniku (x vznik  zápis do OR)– nesmí mít jednotlivě charakter hmotných investic– cestovné, správní poplatky, právnické služby, inzerce, nájemné, tisk pozvánek a...

Mzdy

mzdy• mzdové listy• do PD – platba• všechny složky hrubé mzdy + daň z příjmů do kol. mzdy• SP a ZP zvlášťdaň z příjmů zaměstnance -> PD výdaje neovliv. d.DPH finančnímu úřadu -> PD...

Začátek podnikání

Začátek podnikání• účetnictví musíme otevřít ke dni vzniku živnostenského oprávnění• zřizovací výdaje:– výdaje spojené se zřízením nového podniku -> soudní a notářské poplatky, N na pracovní cesty, mzdy a odměny, nájemné, …– nesmíme zahrnout...

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictvíÚvod do podnikání• oddělené sledování peněžní stránky hospodaření od evidence pohledávek a závazků• mohou vést:fyzické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříkuněkteré příspěvkové organizace, některá politická hnutíFyzická osoba• pokud se zapíše do OR...

Technické zhodnocení a odepisování ze zvýšené PC (ZC)

Technické zhodnocení a odepisování ze zvýšené PC (ZC)• výdaje na nedokončené nástavby, přístavby• rekonstrukce a modernizace majetku, kterými se VC tohoto majetku zvýšila ve zdaňovacím období o více než stanovený limit1) technické zhodnocení je...

Výdaje příštích období

Výdaje příštích období(nedoplatky nákladů)• představují částky dosud nezaplacené, které se týkají nákladů minulého účetního období – pokud se tyto částky neúčtují jako závazek (nájemné placené pozadu)VÚD 518/383 383/221Výnosy příštích období(= předplatky výnosů)• představují částky...