Štítek: výsledovka

SLOŽKY VÝSLEDOVKY

SLOŽKY VÝSLEDOVKY:– provozní (té se „úpravy“ týkaly)– finanční– mimořádná Obdobný obrázek při snížení NV (na opačných stranách účtů):N-úprava nákladů / NV (výrobky) resp. V-úprava výn. / NV (výrobky)KONTROLNÍ PRVKY ÚČETNICTVÍ:– inventarizace– předvaha– soupiska analytické...

KLASIFIKACE VÝNOSŮ

KLASIFIKACE VÝNOSŮ– dle činností, ze kterých byly dosaženy1) provozní2) finanční3) mimořádné (př. pojistné plnění) Výsledovka za …. (např. rok 2001)– účetní výkaz objasňující tvorbu HV– člení se na různé formy – vertikální (finanční) –...

Forma a struktura účetních výkazů

– forma a struktura účetních výkazůo FORMA (předpokládáme „podvojné“ účetnictví)Rozvaha:– formy jsou popsány v direktivách EU, IAS, některé zásady i v US GAAP– vertikální forma (finanční f.) – položky aktiv a pasiv jsou pod...

HV se člení:

HV se člení:a) HV za běžnou činnostb) HV za mimořádnou činnostÚpravy účetního HV:částky, které nejsou daňovým výdajemčástky uvedené v nesprávné výšičástky zkracující výnosypříjmy již zdaněné u plátceNezahrnutelné náklady:tvorba jiných než zákonných rezervtvorba opravných položekostatní...

Marketing

Marketing: plán prodeje ————————————— plán výroby Rozpočtová výsledovka rozpočet režij.nákladů (šipky podle toho, zda centraliz., či decentr.) Variantně, změny v poptávce, plánech –> oboustranná vazba s rozpočtem Stanovení rozpočtu:volba metody závisí na podnikách tvorby...

FAnalýza u výsledovky

FAnalýza u výsledovky:– % ní rozbor– aktivita (rychlost obratu prostředků) – doplňují vypovídací schopnost poměrových ukazatelů– poměrové ukazatele nákladovost = N / tržby (sám o sobě když se zvětšuje, není to hned špatné) hrubý...

Evropská unie – direktivy

Evropská unie – direktivy:– nemá koncepční rámec– není charakteristické mezinárodním právem– direktivy nejsou uznávány mimo EU– direktivy nejsou rozpracovány do evropských účetních standardů– obsahuje obecné principy („všeobecně uznávané účetní zásady“)– obsah položek úč. výkazů,...

Výsledovka

Výsledovka – horizontální forma– vertikální forma horizontální N- Výsledovka- Vprovozní N- provozní V—————————–finanč. N- finanční V—————————–mimoř. N- mimoř. V—————————HV porovnáním N a V. vertikální Výsledovka+ provozní výnosy– provozní náklady= HV z provoz. čin.+ finanč....

VLASTNÍ KAPITÁL

VLASTNÍ KAPITÁL– reziduální část; jde o prostředky vložené do podniku z vl. zdrojůpozn.:Kritéria uznání prvku v rozvaze– !pravděpodobně! nastane ekon. prospěch– je možné ho !spolehlivě! ocenit DEFINICE PRVKŮ VÝSLEDOVKYstavební prvky:AKRUÁLNÍ BÁZE – o nákladech...