Štítek: základní kapitál

Snížení základního kapitálu výplatou

Snížení základního kapitálu výplatou– v některém roce pondikání se společníci rozhodnou, že si vyplatí zpátky určitou část základního kapitálu, např. 300 000,-– u společníka se jedná o snížení nabývacího podílu– u společnosti se nemusí...

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál– vlastní zdroj účetní jednotky– rozdíl mezi majetkem a závazky– zbytkový podíl vlastníků na majetku po odečtení závazků Tvoří jej:a) vklady vlastníkůb) přírůstky a úbytky ekonomického prospěchu (náklady a výnosy komparované do VH)...

VLASTNÍ KAPITÁL

VLASTNÍ KAPITÁL ZÁKLADNÍ KAPITÁL– vklady akcionářů, společníků nebo družstev– mohou být peněžní či věcné–KAPITÁLOVÉ FONDYEmisní ážio– tvoří se z rozdílu mezi prodejní cenou a nominální hodnotou akcií, které emituje existující akciová společnosti při zvyšování...

Příklady u účetnictví

Příklad 4. 3 Do vlastního kapitálu řadíme: základní kapitál, emisní ážio, rezervní fondy a zisk z běžného období Celková výše vlastního kapitálu = 16,3 Příklad 4. 4 Do oběžného majetku řadíme: výrobky, krátkodobý finanční...

Majetek firmy dle zdrojů krytí = PASIVA

Majetek firmy dle zdrojů krytí  PASIVA Vlastní zdroje – základní kapitál – souhrn vkladů společníků– kapitálové fondy – výnos, akcie – emisní ážio, podíl zisku připadající na společníka– vklad tichého společníka– zisk –...

Změny ve struktuře

– změny ve struktuře:o zvýšení ZK– upsáním nových akcií (něco o tom..)– vydáním dluhopisů s právem výměny za akcie (něco o tom..)– doplněním z vlastních zdrojů (něco o tom..)– kombinací předchozích způsobů (něco o...

Vlastní kapitál

• Vlastní kapitál: vymezení (258-261svk), struktura, změny ve velikosti a struktuře (např. zvýšení zk, snížení zk, z čeho změny – akt., ciz. pasiv…). Zjišťování výsledku hospodaření běžného roku a jeho rozdělování (Vzorec-vertik.forma, vypoč. daně,...

OBECNĚ VLASTNICKÉ FORMY

OBECNĚ VLASTNICKÉ FORMY:podnik jednotlivce, partnerská společnost, korporace(rozlišení hlavně v tom, kdo a jak ručí za závazky) – a. s., s. r. o. (kapitálové korporace)– veř. obch. spol. (partnerská spol.)– družstvo– státní podnik (mnohdy ve...

Zahajovací rozvaha

= a. s. ji sestavuje ke dni svého vzniku, to znamená ke dni zápisu do OR. V aktivech jsou obvykle pohledávky za upsaný vl. kapitál, bankovní účty, případně další složky majetku, které byly vloženy...