Štítek: závazky

Kniha pohledávek a závazků

Kniha pohledávek a závazkůKniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské...

Inventarizace majetku a závazků

* Inventarizace majetku a závazků*– pomocí inventarizace účetní jednotka objevuje skutečný stav majetků a závazků a porovnává ho se stavem účetním Probíhá v těchto fázích:1.) I¨NVENTURA– je nejdůležitější část inventar., jde o skutečné zjišťování...

Časové hledisko při členění majetku a závazků

Časové hledisko při členění majetku a závazků Majetek a závazky se člení na :– krátkodobé = doba využitelnosti, popř, sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je 1 rok nebo kratší– dlouhodobé = doba...

Účtování v cizích měnách

Účtování v cizích měnáchV účetnictví se používá cizích měn při účtování : – o pohledávkách a závazcích– o ceninách– o valutách– o devizách– o cenných papírech– o majetkových účastech– o vkladech do základního jmění–...

Účetní zásady

8) Zásada opatrnosti (konzervativnosti)(§ 25 odst.2 ve spojení s § 26 odst.3 nebo oceňování reálnou hodnotou § 27) Při oceňování majetku a závazků se má brát na zřetel na případná rizika a nejistoty. Při...

Ekonomická část – Rozborová činnost podniku

Maturitní téma č.17Ekonomická část – Rozborová činnost podniku• význam rozborové činnosti podniku• soustavy ukazatelů• controlling• benchmarking• analýza Z-skore a Du Pont vzorce• interní a externí audit Účetnictví – Vyřazení dlouhodobého majetku• vyjmenujte způsoby vyřazení•...

Ekonomická část – Základní ekonomické pojmy

Maturitní otázky a odpovědi z účetnictví a ekonomikyMaturitní téma č.1 Ekonomická část – Základní ekonomické pojmy• potřeba, druhy potřeb, spotřeba• trh typy trhů( místní, národní, světový, dílčí, agregátní)• spotřebitel a užitek ( celkový, mezní...

pohledávka – právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění

pohledávka – právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění, které vzešlo z určitého smluvního vztahu– za odběrateli– za státem (např. přeplatky na daních– za zaměstnanci– za ostatními institucemi (např. pojišťovnou) závazek – povinnost dlužníka poskytnou...

CIZÍ KAPITÁL

CIZÍ KAPITÁLRezervy– jde o uznání budoucích výdajů, které vzhledem k již proběhlým skutečnostem dle očekávání nastanou, ale u kterých zpravidla není přesně známa výše peněžní částky nebo období, v němž bude výdaj uskutečněn– jde...