Štítek: cizí zdroje

Cizí zdroje

– Cizí zdroje:– rezervy– závazky– bankovní úvěry* ROZVAHOVÝ DEN*– den sestavení rozvahy* ROZVAHOVÝ STAV*– peněžní vyjádření* ROZVAHOVÁ POLOŽKA*– každé aktivum a pasivum v rozvaze* ŘÁDNÁ ROZVAHA*– sestaví se na konci období zpravidla 31.12.* MIMOŘÁDNÁ...

Dlouhodobé financování

Dlouhodobé financování– vnitřním zdroje je zisk Cizí vnější zdrojea) finanční (bankovní úvěr) – na dobu delší než 1 rok, charakter hypotekárního úvěrub) prodej obligacíc) leasingd) odkup dlouhodobých pohledávek – zvolit která varianta cizích zdrojů...

Majetek a zdroje krytí

ÚčetnictvíMajetek a zdroje krytí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek, která patří podnikateli a slouží k jeho podnikání Charakteristika zdrojů– zdroje financování majetku vyjadřují, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek– vlastní jmění nebo cizí...

Pasiva

PasivaZákladní členění:a) dle vlastního pohledu– vlastní (vklady vlastníků, zisk / ztráta z vlastní činnosti)– cizí (byla půjčena)b) Dle časového hlediska– krátkodobé (př. závazky se splatností do 1 roku)– dlouhodobé (př. závazky se splatností nad...

Rozvaha hotelu

Rozvaha hotelu(podstata, význam, inventura, inventarizace)*Aktiva*– Stálá aktiva:-DHM, DNM,DFM– Oběžná aktiva:– zásoby– dlouhodobé pohledávky– krátkodobé pohledávky– krátkofinanční majetek– Oprávky:(se znaménkem mínus -)*Pasiva*– Vlastní zdroje:– základní kapitál (jmění)– kapitálové fondy– fondy ze zisku– výsledek hospodaření z...

Majetek firmy dle zdrojů krytí = PASIVA

Majetek firmy dle zdrojů krytí  PASIVA Vlastní zdroje – základní kapitál – souhrn vkladů společníků– kapitálové fondy – výnos, akcie – emisní ážio, podíl zisku připadající na společníka– vklad tichého společníka– zisk –...

OCEŇOVÁNÍ SPOTŘEBY AKTIV

OCEŇOVÁNÍ SPOTŘEBY AKTIV – dlouhodobá aktiva se mohou opotřebovávat; výrazem opotřebování je snižování hodnoty – přecházením do hodnoty (nákladů, ceny) prodávaných výrobků– stanovení opotřebení:o pomocí časuo pomocí počtu výrobků POŘIZOVACÍ VÝDAJE (Pořiz. cena)– oprávky...

Dluhy: vymezení

Dluhy: vymezení (224defin-svk), funkce z hlediska finančního řízení (významný zdroj financování pro podnik), levnější zdroj než vlast. Kap, ale pozor na podkapitalizov., základní typy a jejich objasnění (vyjmenování druhů), rezervy (včetně tichých) (pravděpodobný či...

Cizí kapitál, jeho význam a základní klasifikace

13. Cizí kapitál, jeho význam a základní klasifikacepodíl cizího kapitálu na aktivech nám zobrazuje ukazatel věřitelského rizikanení možné, aby podnik kryl všechny investice svými zdroji, —- tak by nemohlo dojít k rozvoji podniku, nebo...