Štítek: majetek

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002

Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 a) z hlediska účetního byla z účetní úpravy vypuštěna hodnotová hranice dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – padá tedy hranice Kč 40 000,- pro HM a hranice Kč...

Kontrolní otázky – pokračování

10. Kdy účtujeme o prodeji podniku?Jednotlivé složky majetku ocení nabyvatel podle odhadu znalce nebo v ZC + event. vytvoří opravnou položku k nabytému majetku. Jen opr. položka k úplatně nabytému majetku (tj. ne u...

Směna majetku

6. přednáška – 30. 10. 2002 Směna majetku – při směně uzavírám směnnou smlouvu podle § 6, 7, 11 Obč. zákoníku – směna je obdoba prodeje – příjmy ze směny jako z prodeje –...

Stanovení vstupní ceny u hmotného majetku

Stanovení vstupní ceny u hmotného majetku Při pořízení úplatně (koupí) Ocenění se provede v pořizovací ceně včetně všech poplatků (vedlejších nákladů) včetně úroků z úvěru. Ale úroky jen do doby, než se HM zařadí...

Metody tvorby rezervy

Metody tvorby rezervy:1. rovnoměrná metoda – každý rok zahneme do nákladů stejnou částku2. výkonová metoda – lze zahrnout každý rok jinou částku. Používá se u movitých věcí. Rezervu na opravu HM není možné uplatnit...

Technické zhodnocení

5. Přednáška – 23. 10. 2002 Technické zhodnocení Technické zhodnocení vzniká až od hranice nad Kč 40 000,-, u nehmotného majetku je tato hranice Kč 60 000,-.Účetní jednotka si může stanovit, že technické zhodnocení...

Rezervy na opravu hmotného majetku

Rezervy na opravu hmotného majetku§ 7 zákona č. 593/92 Sb. o rezervách Pokud tvořím rezervu na opravu HM v souladu se zákonem, bude daňově uznána do nákladů. Podmínky uznání:– tvorba rezervy se musí provést...

Dlouhodobý nehmotný majetek

4. přednáška – 16. 10. 2002 c) Dlouhodobý nehmotný majetek– od r. 2001 byla vypuštěna redukce odepisování nehmotného majetku – majetek pořízený od r. 2001 regulují pouze úč. předpisy, neeviduje se rozdíl mezi úč....

Opravné položky k nabytému majetku

Opravné položky k nabytému majetku – 097– účtuje se ve výjimečných případech, kdy nabývám soubor majetku a neznám PC věcí (= hromadná cena). – nemohu využívat, pokud nakupuji majetek v 1. odpisové skupině (zásoby,...