Štítek: náklady

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosůRozeznáváme časové rozlišení v užším a širším pojetí.Zjištění správného hospodářského výsledku vyžaduje, aby se do příslušného účetního období zaúčtovaly pouze ty náklady a výnosy, které s ním hospodářsky, tj. časově...

Zásady pro účtování nákladů a výnosů

Zásady pro účtování nákladů a výnosů– na výsledkových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku účetního obdobíNa začátku účetního období vykazují nulový zůstatek, z konečných zůstatků pak logicky lze vypočítat výsledek hospodaření firmy za...

DRUHY INVENTARIZACE

* DRUHY INVENTARIZACE*1.) ÚPLNÁ– týká se veškerého majetku 2.) DÍLČÍ– týká se určitých složek majetku 3.) ŘÁDNÁ– je provázena podle ustanovení zákona– zásoby 1x/ročně– DM 1x/ 2roky– peníze 4x/ročně 4.) MIMOŘÁDNÁ– při ukončení činnosti–...

Druhy účtů

Druhy účtů:1) Účty rozvahy a podrozvahy Aktivní = MDevidují jednotlivé druhy majetku a budoucí potencionální majetekPasivní = Dalpoužívají se pro sledování stavu a pohybu pasiv = naše jmění, fondy, závazky …. Opravné účty =...

Výsledkové účty

ÚčetnictvíVýsledkové účtycharakteristika nákladu a výnosu Náklady– třída 5, chovají se jako aktiva– v peněžním vyjádření spotřebou živé práce za určitým cílem– náklady je třeba odlišovat od výdajů– výdaje jsou úbytkem prostředků (nebo vznikem závazků)...

Finanční analýza

celkem N = 191a) struktura nákladů89 : 191 = 0,47 = 47%11 : 191 = 0,06 = 6%44 : 191 = 0,23 = 23%16 :191 = 0,08 = 8%17 :191 = 0,09 = 9%6...

Náklady

Náklady– náklad může být například spotřeba surovin, odpisy budov, strojů, placené úroky, poplatky, dopravné, cestovné– náklady se člení na:a) variabilní náklady VC – jsou to výdaje, které se mění stejně, pomaleji nebo rychleji jako...

Analýza nákladů, výnosů HV

Téma č. 8Ekonomie Analýza nákladů, výnosů HV Vztahy výnosů, nákladů a HV– výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období– hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby...

Ekonomická část – Majetková a kapitálová struktura podniku

Maturitní téma č.7Ekonomická část – Majetková a kapitálová struktura podniku• majetek podniku, jeho členění, aktiva, pasiva• oceňování a opotřebení majetku firmy• rozvaha• kapitál podniku a jeho členění• optimální struktura kapitálu Účetnictví – Majetek a...

Účty časového rozlišení

Účty časového rozlišení: Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Výdaje příštích období Náklady příštích období– představují výdaje běžného období, jež se týkají nákladů příštích období Výdaje příštích období– představují náklady související...