Štítek: písemnosti

Lhůty úschovy účetních písemností

Lhůty úschovy účetních písemností: Účetní písemnosti a záznamy na technických – doba úschovynosičích dat je nahrazující____________________________________________________ Účetní závěrka a výroční zpráva – 10 let ,následujících po roce,kterého se týkají Mzdové listy nebo účetní písemnosti...

Směrnice

Směrnice Směrnicemi se stanovuje jednotný postup při důležitýchorganizačních opatřeních (např. změna prac. doby, povolovánípráce přesčas, zajištění bezpečnosti práce ap.) Jsou určenynáměstkům, vedoucím odborů a odělení, kteří se pak zajištujíjejich plnění. Mají většinou dloiuhodobější charakter.Stylizace...

Písemnosti vedoucích pracovníků

Písemnosti vedoucích pracovníků PříKAZ ROZHODNUTíPříkazem reaguje ved. prac. na určitou vznniklou situaci, kterouje třeba naléhavě řešit.Stylizace: píše se v 1.os. j.č., často se používá výrazupřikazuji, nařizuji, ukládám,… V úvodu se stručně uvede důvod,proč se...

Vnitropodnikové písemnosti

Vnitropodnikové písemnosti Vedoucí pracovník musí zajistit předmět jednání, okruh účastníků,termín porady (den, hodinu zahájení, délku trvání) Pozvánky na porady – náležitosti– název fy, která poradu pořádá– účel porady– datum a místo konání, hodinu zahájení–...

UPOMíNKA

UPOMíNKAje písemnost, kterou žádá dodavatel odběratele, aby uhradilfakturu, která již byla splatná. Posílá se doporučeně. 1. upomínka je stylizovaná jednoduše, věcně a velmi slušně,prodávající v ní předpokládá, že jeho obchodní partner jižmezitím zaplatil.2. upomínka...

URGENCE

URGENCEje písemnost, ve které odběratel upozorňuje dodavatele, že jes dodávkou zboží v prodlení. Píše se buď jako individuálníobchodní dopis nebo jako formulář. Někdy se nejdřív oznamujítelefonicky a dopisem se pak potvrzují. Obsah urgence:– úvod...

Písemnosti při neplnění kupních smluv

Písemnosti při neplnění kupních smluvPovinnosti prodávajícího:– dodat v termínu dohodnutém v kupní smlouvě a předat mu doklady,které se k tomuto zboží vztahují (dodací list)Pokud prodávající tyto podmínky nesplní, má kupující právonedodané zboží nebo neodeslané...

Písemnosti při plnění kupních smluv

Písemnosti při plnění kupních smluv1) dodatečné dispozice ke kupní smlouvěAčkoliv je kupní smlouva někdy velmi podrobná, stává se, že v době uzavírání nelze všechny podmínky předem stanovit. Např. velikost dílčích dodávek. Upřesnění místa dodání,...

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. Poptávka (dotaz) Je to projev zájmu o koupi výrobku, zboží, provedení různých služeb ap. Jde o volbu budoucího obchodního partnera. Zdrojem inf-cí pro případnou koupi mohou být inzeráty...

Část VI. – Úschova účetních písemností

Část VI. – Úschova účetních písemnostíÚčetní písemnosti ukládají úč. jedn. odděleně od ostatních písemností do archívu a uschovávají je po dobu dále stanovenou uschovacími lhůtami. Pře uložením do archivu musí být písemnosti uspořádány a...