Štítek: rezervy

Metody tvorby rezervy

Metody tvorby rezervy:1. rovnoměrná metoda – každý rok zahneme do nákladů stejnou částku2. výkonová metoda – lze zahrnout každý rok jinou částku. Používá se u movitých věcí. Rezervu na opravu HM není možné uplatnit...

Rezervy na opravu hmotného majetku

Rezervy na opravu hmotného majetku§ 7 zákona č. 593/92 Sb. o rezervách Pokud tvořím rezervu na opravu HM v souladu se zákonem, bude daňově uznána do nákladů. Podmínky uznání:– tvorba rezervy se musí provést...

Opravné položky k nabytému majetku

Opravné položky k nabytému majetku – 097– účtuje se ve výjimečných případech, kdy nabývám soubor majetku a neznám PC věcí (= hromadná cena). – nemohu využívat, pokud nakupuji majetek v 1. odpisové skupině (zásoby,...

REZERVY

RezervyÚčetní jednotka si může vytvářet zdroje na krytí v budoucnu očekávaných výdajů – rezervy. Účetnictví rezervy považuje za dlouhodobé cizí zdroje. Smyslem tvorby rezerv je rozložit částku nákladů, které se v účetnictví objeví za...

Účetní zásady

8) Zásada opatrnosti (konzervativnosti)(§ 25 odst.2 ve spojení s § 26 odst.3 nebo oceňování reálnou hodnotou § 27) Při oceňování majetku a závazků se má brát na zřetel na případná rizika a nejistoty. Při...

Bankovnictví

nepřímé nástroje monetární politikya) povinné minimální rezervy– částka kterou si každá obchodní banka musí nechat z každého vkladu– výše PMR určuje CB– pokud se zvýší PMR sníží se množství peněz v ekonomice– pokud se...

Rezervy

ÚčetnictvíRezervypostavení v rozvaze – cizí zdroje krytí, třída 4, skupina 5, tvoří se budoucí výdaje a ztráty z existujících rizik při tvorbě rezerv známe účel, zatímco výše a období se pouze odhaduje účtování zákonných...

Rezervy provozního charakteru – ostatní

c) Rezervy provozního charakteru – ostatní:– jedná se o rezervy, jejich tvorbu požaduje Zákon o účetnictví a dále o rezervy tvořené z rozhodnutí samotného podniku– Zákon o dani z příjmů však tyto rezervy neuznává...

Daně a poplatky

▪ Daně a poplatky (ÚS 53) – na tyto účty se účtují daně a podobné poplatky, které musí účetní jednotka jako poplatník hradit na základě daňových zákonů– do této skupiny nepatří daň z příjmů...