Štítek: účetní jednotka

Účetní zásady

10) Zásada zákazu kompenzace (vzájemného vyrovnání )Tato zásada zjednodušeně vyjádřeno zakotvuje princip odděleného účtování pohledávek, závazků, nákladů a výnosů na samostatných účtech – nikoliv storna nebo zápisy na opačných stranách účtů. Zákaz kompenzace se...

Účetní zásady

Účetní zásadyTyto zásady představují soubor pravidel, které je banka povinna dodržovat při vedení účetnictví a při sestavování a předkládání účetních výkazů. Nejsou vyhlášeny žádným samostatným právním předpisem, ale většina nejdůležitějších zásad a principů vyplývá...

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví je upravován následujícími zákony: č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb., č, 575/20002 Sb., č. 437/2003 Sb., č. 257/2004 a č. 669/2004 Sb.Tento zákon...

Uzavření KÚR

3. Uzavření KÚR4. Výkaz zisku a ztráty– obsahuje veškeré náklady a výnosyNejprve jsou uvedeny:Provozní výnosyProvozní nákladyProvozní výsledek hospodařeníFinanční výnosyFinanční nákladyFinanční výsledek hospodařeníDaň z příjmu za běžnou činnostVýsledek hospodaření za běžnou činnost (netto) – po...

Základy daňové evidence

*Základy daňové evidence*V jednoduchém účetnictví je odděleno účtování o peněžním hospodaření v peněžním deníku od záznamů o ostatních složkách majetku a závazků.Účetní jednotka vede záznamy o:– dlouhodobém nehmotném majetku– dlouhodobém hmotném majetku– finančním majetku...

Účet a jeho charakteristika a členění účtů

*Účet a jeho charakteristika a členění účtů*Na základě „směrné účtové osnovy“, účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh. Účtový rozvrhJe to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat. Účetní jednotky sestavují...

Správné vedení účetnictví

Správné vedení účetnictvíÚčetní jednotka je povinna vést účetnictví:– správné– úplné– průkaznésprávné – jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovenézákonem ( zákon o účetnictví, obchodní zákoník,zákon o daních z příjmů a další )úplné – jestliže jsou zaúčtovány...

ÚČETNÍ ZÁSADY, PRINCIPY, PŘEDPOKLADY

ÚČETNÍ ZÁSADY, PRINCIPY, PŘEDPOKLADY– východiska konvenčního účetnictvíKonvenčního? – představují určitou dohodu, která omezuje variantnost využití metodických prvků.Výběr mezinárodně uznávaných účetních zásad: Kovanicová (porovnat s Janhubou..).Zásady se odvozují od amerických národních účetních standardů (GAAP) které...

Základní zásady

3. Základní zásadypředstavují teoretický základ účetnictvíjejich seřazení podle nadřazenosti a podřazenosti již není možné 1. Zásada účetní (hospodářské) jednotkyekonomické jevy, přehledy majetku a další účetní výkazy má smysl vydávat vždy jen za určitý celekúčetní...