Štítek: účtování

Účtování o změně reálné hodnoty CP

Účtování o změně reálné hodnoty CP: Zvyšování hodnoty = účtujeme na MD účtů cenných papírůSnižování hodnoty = účtujeme na D účtů cenných papírů a) účtování o reálné hodnotě CP na 251 nebo 253:účtuje se...

Nájem podniku

8. přednáška – 13. 11. 2002 Nájem podniku – podnik se pronajímá na základě smlouvy o nájmu podniku – § 488 pís.b) obch. zákoníku – může být pronajat pouze dlouhodobý hmotný majetek (zásoby nemusí...

Vklad podniku

Vklad podniku– zákon stanoví, že pro vklad podniku se použije přiměřeně smlouva o prodeji podniku – pokud se prodává nebo vkládá podnik, je nutný souhlas valné hromady a návrh smlouvy je třeba uložit do...

Prodej, vklad a nájem podniku

Prodej, vklad a nájem podniku Prodej podniku – podnik se prodává na základě smlouvy o prodeji podniku – § 476 a další obch. zákoníku – podle novely obch. zák. se podnik považuje za věc...

2. Kompenzace nájmu

2. Kompenzace nájmu – pokud je dohodnuta kompenzace, ve smlouvě musí být stanoveno, v jaké ceně se oceňuje TZ a o jakou částku se nájemci snižuje nájem a) pokud nájemce neodepisuje– má souhlas s...

Technické zhodnocení provádí nájemce

Technické zhodnocení provádí nájemce– pronajímatel musí souhlasit s TZ1. TZ nad rámec nájmua) nájemce nemá souhlas:– nájemce nemůže odpisovat– nájemci vzniká jen nedaňový náklad – 548/211– pronajímatel dal souhlas s provedením technického zhodnocení, ale...

Technické zhodnocení

5. Přednáška – 23. 10. 2002 Technické zhodnocení Technické zhodnocení vzniká až od hranice nad Kč 40 000,-, u nehmotného majetku je tato hranice Kč 60 000,-.Účetní jednotka si může stanovit, že technické zhodnocení...

Účtování mezd

Účtování mezdMzdy účtujeme na pasivním účtu 331 – zaměstnanci. Jednou měsíčně firma spočítá dlužnou částku na hrubých mzdách svým zaměstnancům za předchozí měsíc, mzdy jednotlivým zaměstnancům rozepíše na zúčtovací a výplatní listině a zaúčtuje...

Pokladna

PokladnaEvidujeme zde stav a pohyb peněz v hotovosti. Při příjmu vystavuje pokladník příjmový pokladní doklad ( originál + kopie ), stav peněz eviduje v pokladní knize, při výdeji peněz vystavuje pokladník výdajový pokladní doklad...

REZERVY

RezervyÚčetní jednotka si může vytvářet zdroje na krytí v budoucnu očekávaných výdajů – rezervy. Účetnictví rezervy považuje za dlouhodobé cizí zdroje. Smyslem tvorby rezerv je rozložit částku nákladů, které se v účetnictví objeví za...