Štítek: výnosy

Výnosy příštích období

Výnosy příštích obdobíJsou to částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů příštích období. Například předem přijaté částky nájemného, předplatného, pojistného, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb.Evidují se na účtu...

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosůRozeznáváme časové rozlišení v užším a širším pojetí.Zjištění správného hospodářského výsledku vyžaduje, aby se do příslušného účetního období zaúčtovaly pouze ty náklady a výnosy, které s ním hospodářsky, tj. časově...

Zásady pro účtování nákladů a výnosů

Zásady pro účtování nákladů a výnosů– na výsledkových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku účetního obdobíNa začátku účetního období vykazují nulový zůstatek, z konečných zůstatků pak logicky lze vypočítat výsledek hospodaření firmy za...

DRUHY INVENTARIZACE

* DRUHY INVENTARIZACE*1.) ÚPLNÁ– týká se veškerého majetku 2.) DÍLČÍ– týká se určitých složek majetku 3.) ŘÁDNÁ– je provázena podle ustanovení zákona– zásoby 1x/ročně– DM 1x/ 2roky– peníze 4x/ročně 4.) MIMOŘÁDNÁ– při ukončení činnosti–...

Druhy účtů

Druhy účtů:1) Účty rozvahy a podrozvahy Aktivní = MDevidují jednotlivé druhy majetku a budoucí potencionální majetekPasivní = Dalpoužívají se pro sledování stavu a pohybu pasiv = naše jmění, fondy, závazky …. Opravné účty =...

Výsledkové účty

ÚčetnictvíVýsledkové účtycharakteristika nákladu a výnosu Náklady– třída 5, chovají se jako aktiva– v peněžním vyjádření spotřebou živé práce za určitým cílem– náklady je třeba odlišovat od výdajů– výdaje jsou úbytkem prostředků (nebo vznikem závazků)...

Analýza nákladů, výnosů HV

Téma č. 8Ekonomie Analýza nákladů, výnosů HV Vztahy výnosů, nákladů a HV– výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období– hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby...

Náklady

Náklady– náklad může být například spotřeba surovin, odpisy budov, strojů, placené úroky, poplatky, dopravné, cestovné– náklady se člení na:a) variabilní náklady VC – jsou to výdaje, které se mění stejně, pomaleji nebo rychleji jako...

Ekonomická část – Majetková a kapitálová struktura podniku

Maturitní téma č.7Ekonomická část – Majetková a kapitálová struktura podniku• majetek podniku, jeho členění, aktiva, pasiva• oceňování a opotřebení majetku firmy• rozvaha• kapitál podniku a jeho členění• optimální struktura kapitálu Účetnictví – Majetek a...

Účty časového rozlišení

Účty časového rozlišení: Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Výdaje příštích období Náklady příštích období– představují výdaje běžného období, jež se týkají nákladů příštích období Výdaje příštích období– představují náklady související...