Štítek: zásady

Mezinárodní účetní standardy v bankovnictví

Mezinárodní účetní standardy v bankovnictvíZ důvodu vzájemné srozumitelnosti, zejména při vytváření nadnárodních společností a mezinárodní dělby práce, se principy vedení účetnictví postupem doby mezi zeměmi harmonizují. Velmi důležitá je zejména správná informovanost správních orgánů...

Účetní zásady

10) Zásada zákazu kompenzace (vzájemného vyrovnání )Tato zásada zjednodušeně vyjádřeno zakotvuje princip odděleného účtování pohledávek, závazků, nákladů a výnosů na samostatných účtech – nikoliv storna nebo zápisy na opačných stranách účtů. Zákaz kompenzace se...

Účetní zásady

8) Zásada opatrnosti (konzervativnosti)(§ 25 odst.2 ve spojení s § 26 odst.3 nebo oceňování reálnou hodnotou § 27) Při oceňování majetku a závazků se má brát na zřetel na případná rizika a nejistoty. Při...

Účetní zásady

6) Zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími (zásada věcné a metodické stálosti)Metody účtování hospodářských operací, metody oceňování, náplň příslušných položek ve výkazech , aj. mají zůstávat stále nejenom uvnitř účetního období, ale i mezi nimi....

Účetní zásady

5) Zásada vymezení okamžiku realizace – jedná se o jasné vymezení okamžiku , ve kterém je možno´= ´nutno účtovat na účty nákladů, výnosů a na rozvahové účty, kdy se pro tento okamžik užívá pojmu...

Účetní zásady

Účetní zásadyTyto zásady představují soubor pravidel, které je banka povinna dodržovat při vedení účetnictví a při sestavování a předkládání účetních výkazů. Nejsou vyhlášeny žádným samostatným právním předpisem, ale většina nejdůležitějších zásad a principů vyplývá...

Směrná účtová osnova

Směrná účtová osnova je uspořádána do účtových tříd a účtových skupin.V rámci účtových skupin si účetní jednotky vytvoří syntetické účty, na jejichž základě sestaví účtový rozvrh v souladu s § 14 ÚčZ.Platí zásada, že...

Zásady daňového řízení

zásady daňového řízenía) zákonnosti – celé daňové řízení musí probíhat podle daňových zákonůb) součinnosti – součinnost mezi správcem daně a daňovým subjektem, daňový subjekt má povinnost napomáhat správci daně při dokazováníc) neveřejného řízení –...

Účetní principy

Účetní principy (zásady)• Princip věrného zobrazení (objektivity) – true and fair view – §7*– musí odpovídat skutečnosti (skutečným stavům)• Zásada opatrnosti – §24 – 26*– je třeba nenadhodnocovat aktiva a nepodhodnocovat pasiva• Realizační princip–...

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictvíZákon o účetnictví č. 563/1991 Sb (1. 1. 1992 novelizace)platí pro:• právnické osoby• fyzické osoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost• rozpočtové a výdělečné organizace• politické strany, hnutí a církvezákladní znaky:•...