Štítek: zisk

Smlouva o převodu zisku

Smlouva o převodu zisku– je dohodnuto mezi mateřskou společností a všemi společníky, že veškerý zisk bude převáděn na majoritního akcionáře, tj. na řídící osobu, která se následně bude vypořádávat s ostatními. a) Pokud neexistuje...

Náklady

Náklady– náklad může být například spotřeba surovin, odpisy budov, strojů, placené úroky, poplatky, dopravné, cestovné– náklady se člení na:a) variabilní náklady VC – jsou to výdaje, které se mění stejně, pomaleji nebo rychleji jako...

Elementy trhu II.

Typy konkurence:1. dokonalá – předpokládá zcela stejné podmínky pro všechny na trhu2. nedokonalá – opak dokonalé konkurenceFormy:– monopolistická– oligopol– úplný monopol 3. cenová – dobrovolně snižuje ceny zboží4. necenová – snažíme se přilákat další...

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty• Podává informaci o výkonnosti účetní jednotky, tzn. podává informaci o přírůstcích a úbytcích ekonomického prospěchu podniku• Komparuje veškeré vynaložené náklady a veškeré dosažené výnosy účetní jednotky• Z těchto informací vyčísluje...

Rozdělování zisku

2. Rozdělování zisku1) úč. uzávěrka– běžně 702/710– v. o. s. 596/364  daní se podíly společníků– k. s. 596/364  daní se pouze komplementářům2) nové ÚO 701/4313) členění– individuální podnikatel 431/491– běžně 431/421, 364,...

Výpočet SP a ZP na konci roku

Výpočet SP a ZP na konci rokuPříjmy – výdaje ovliv. = ZISK -> 35 % vyměřovací základ 34 % SP13,5 % ZPpovinnost za rok – zálohy = pohledávka, závazek (příslušná kniha – při platbě)->...

Problém zachování majetkové podstaty

– problém zachování majetkové podstaty (neboli uchování kapitálu podniku)o (část 3.1.2 na str.69-71); část 4.6 str. 108-115o majetková podstata je zpravidla měřena vlastním kapitálem (čistá aktiva)o zisk (zvýšení vl. kap.) je reálným zvýšením pouze...

Výsledek hospodaření za účetní období

výsledek hospodaření za účetní obdobíPřílohaslouží k objasnění některých skutečností a vlivů na stav podnikuobsahuje použité účetní metodyzpůsoby oceňováníaplikaci účetních zásad v podnikuzpůsob stanovení opravných položekzpůsob sestavování odpisových plánůpoužité odpisové metodyzpůsob výpočtu účetních odpisů u...

Účetní stránka rozdělování zisku ve společnostech

12. Účetní stránka rozdělování zisku ve společnostech (akciové, s.r.o., komanditní, v.o.s.). Účetní vypořádání ztrát.Zisk, který byl po uzávěrce na konečném účtě rozvažném se převede na počáteční účet rozvažný souvztažně s účtem hospodářský výsledek ve...