Štítek: doklady

OBĚH DOKLADŮ

OBĚH DOKLADŮ– může se v jednot.úč.jednotkách lišit, záleží na velikosti a vnitřní organizaci úč.jednotky– ve větších firmách to provádí více pracovníků,v menších firmách ekonom nebo sám podnikatelOBECNĚ PLATÍ NÁSL.POSTUP:1/b)Z HLEDISKA FORMÁLNÍHO– zda má doklad...

ÚČETNÍ DOKUMENTACE

25/ ÚČETNÍ DOKUMENTACE(druhy účetních dokladů,náležitosti, oběh dokladů,kontrola) ČLENĚNÍ ÚČ.DOKLADŮa/ podle obsahu:1. Vnější (externí)– dokumentují hos.operace,kt. Plynou ze styku s vnějším okolím. Jsou určeny k odesílání mimo podnik/přicházejí do podniku zvenčí faktury. Vydané a přijaté...

Správné vedení účetnictví

Správné vedení účetnictvíÚčetní jednotka je povinna vést účetnictví:– správné– úplné– průkaznésprávné – jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovenézákonem ( zákon o účetnictví, obchodní zákoník,zákon o daních z příjmů a další )úplné – jestliže jsou zaúčtovány...

VNITROPODNIKOVÁ STATISTIKA

VNITROPODNIKOVÁ STATISTIKA– shromažďuje info o ek.,soc. a jiných jevech ve firmě, vyhodnocuje je a stanovuje prognózu do budoucna OPERATIVNÍ EVIDENCE– záznamy hosp.jevů okamžitě po jejich vzniku,provádí se v hmotných a peněžních jednotkách (provádí je...

Běžný daňový doklad musí obsahovat:

Běžný daňový doklad musí obsahovat:• obchodní firmu nebo jméno a příjmení , popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění• daňové identifikační číslo plátce, který...

Zdroje účetních dokladů

Zdroje účetních dokladůjsou prvotní doklady. (Jedná se o písemné podněty klientů v rámci různých bankovních produktů, např. zmocnění k zaplacení směnek, příkazy k úhradě k poskytnutým službám, daňové doklady k nakupovaným výkonům). Na základě...

Účetní doklady

Účetní dokladyÚčetní doklady jsou originální písemnosti, které musejí mít tyto náležitosti :• označení účetního dokladu, nevyplývá-li z jeho obsahu alespoň nepřímo, že jde o účetní doklad• popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků,...

Daň z přidané hodnoty DPH

druhy daňových dokladů – běžný daňový doklad– zjednodušený daňový doklad – musí být splněny 2 podmínky současně – platba v hotovosti a částka do 10 000,-+daňúčet 342 – ostatní přímé daně– slouží k zúčtování...

Účetní soustavy a účetní doklady

Účetní doklady – zachycují konkrétní hospodářské operace ) nákup materiálu, prodej) druhy účetních dokladů:a) podle obsahu-vnitřní (interní) – výdejky, příjemky-vnější (externí) – faktury, výpisy b) podle počtu dokumentovaných účetních případů– jednotlivé doklady – pokladní...