Štítek: leasing

Finanční leasing

7. přednáška – 6. 11. 2002 Finanční leasing V případě uzavřené smlouvy o fin. leasingu má správce daně právo kontrolovat správnost uplatnění nájemného v nákladech v prodloužené lhůtě. Neplatí tady lhůta 3 roky podle...

Směna majetku

6. přednáška – 30. 10. 2002 Směna majetku – při směně uzavírám směnnou smlouvu podle § 6, 7, 11 Obč. zákoníku – směna je obdoba prodeje – příjmy ze směny jako z prodeje –...

Stanovení vstupní ceny u hmotného majetku

Stanovení vstupní ceny u hmotného majetku Při pořízení úplatně (koupí) Ocenění se provede v pořizovací ceně včetně všech poplatků (vedlejších nákladů) včetně úroků z úvěru. Ale úroky jen do doby, než se HM zařadí...

Leasing

ÚčetnictvíLeasing– je pronájem kdy pronajímatel přenechává věc nájemci k užívání– nájemce je povinen za tuto službu platit druhy:1) finanční leasing – po skončení nájmu a odkoupení leasingového předmětu nájemcem přechází vlastnická práva na nájemce2)...

Ekonomická část – Světová ekonomika

Maturitní téma č.24Ekonomická část – Světová ekonomika• integrace a panevropská myšlenka• světové hospodářství• tři centra• vývoj měnové soustavy• rozvojové země a jejich postavení ve světovém hospodářství Účetnictví – Pohledávky• vysvětlete pojem: pohledávka• členění pohledávek:a)...

RPC

RPCOceňuje se jí: starší IM (určí soudní znalec), dary, přebytky, leasing IM vl. výroby, jestliže je RPC nižší než vl. N HIM bezúplatně nabytý (fin. leasing) inventarizační přebytky vklad IM– čím delší je výr....

Účetnictví – přednášky

1 Aktiva, pasívaKaždý podnik potřebuje ke své činnosti majetek (hospodářské prostředky)Majetek podniku se člení na aktiva a pasiva.Přehled o majetku podniku podává rozvaha. A) Aktiva= členění z hlediska formy– kontroluje se inventarizacíIMOM IM– slouží...

Leasing

LeasingOperativní leasing• po skončení doby pronájmu se IM vrací zpět pronajímateli• u plátců DPH je daněna služba, platí se nájemné určené ve smlouvě518 / 221, 211Finanční leasing• musíme mít leasingovou smlouvu + splátkový kalendář...

LEASING

LEASING– smluvní dočasné postoupení určitých předmětů k užívání za úplatu.– členění dle IAS 17:o finanční leasing (dlouhodobost) – po skončení sjednané doby přechází rizika, vlastnictví z pronajímatele na nájemce.o operativní leasing (všechny ostatní druhy...