Štítek: rozpočet

Základní důvody pro sestavování rozpočtů jsou následující

Základní důvody pro sestavování rozpočtů jsou následující:– zpřesnit plánování prováděných operací vně i uvnitř podniku,– koordinovat činnosti různých pod¬nikových útvarů a zabezpečit harmoni¬cké proporce v jejich čin¬nosti,– motivovat vedoucí pracovníky pod¬niku k dosahování podnikových...

OBORY

OBORYA/VNITROPODNIKOVÉ– eviduje hosp.činnosti uvnitř vnitr.útvarů (syntetické,analytické účty)B/ ROZPOČETNICTVÍ– zaměřeno do budoucna, podrobně rozpracovává náklady a výnosy vnitr.podniků– stanoví předběžný hosp.výsledek na kratší čas.období (měsíc nebo ¼ roku)– sestavené rozpočty slouží k zajištění plánovaných úkonů...

Managerské účetnictví

Managerské účetnictví složky managerského účetnictví: • Vnitropodnikové účetnictví= účtování o nákladech a výnosech z různých pohledů, aby bylomožno sledovat náklady podle jednotlivých činností, hospodářských středisek, zakázek apod.hospodářské středisko = samostatně hospodařící útvar, který má...

Kontrola plnění rozpočtů

Kontrola plnění rozpočtů forma rozpočtu:– pevný rozpočet – nerozlišuje se fix., var. složka, vhodný pro útvary správy.– pružný rozpočet – rozlišuje se fixní a var. složka režie(stanoven pro různé úrovně výkonů – růz.úrovně využití...

Rozpočet s nulovým základem

Rozpočet s nulovým základem: Výhody.+ účast řídících prac. při tvorbě rozpočtu+ vazba na cíle podniku a útvarů+ odbourávání neefektivních činností+ tlak na optimální využívání omezených zdrojů+ lze aplikovat i u vybraných činností nevýh.– vysoká...

Struktura rozpočtu

Struktura rozpočtu – přístup k členění nákladů (vazba na účelné vynaložení)př.: Srovnání druhového čl. a účelového prvotní druhotné(exter.) (inter.n) Rozpočet je zde detailním rozpisem „Nákladů na opravy“– buď zajist. externě– nebo si provádět sám...

Marketing

Marketing: plán prodeje ————————————— plán výroby Rozpočtová výsledovka rozpočet režij.nákladů (šipky podle toho, zda centraliz., či decentr.) Variantně, změny v poptávce, plánech –> oboustranná vazba s rozpočtem Stanovení rozpočtu:volba metody závisí na podnikách tvorby...

SYSTÉM ROZPOČTŮ NA ÚROVNI

SYSTÉM ROZPOČTŮ NA ÚROVNI• podnikového řízení– velitelský rozpočet (master budget) na roční období– rozpočetní výsledovka –> rozpočty nákladů– rozpočetní rozvaha– rozpočet peněžních toků (viz MÚ)– rozpočty na delší období (s ročními rozpočty)– investiční rozpočty–...

VPC na bázi oportunitních nákladů

VPC na bázi oportunitních nákladů– využívá se u středisek které pracují v podmínkách kapacitního omezení:VPC = variabilní náklady + oportunitní náklady(aplikace u dodávajících středisek)Další aplikací je vyjádření určité výnosnosti majetku – „kalkulační nájemné“, popř....