Štítek: rozvaha

Cizí zdroje

– Cizí zdroje:– rezervy– závazky– bankovní úvěry* ROZVAHOVÝ DEN*– den sestavení rozvahy* ROZVAHOVÝ STAV*– peněžní vyjádření* ROZVAHOVÁ POLOŽKA*– každé aktivum a pasivum v rozvaze* ŘÁDNÁ ROZVAHA*– sestaví se na konci období zpravidla 31.12.* MIMOŘÁDNÁ...

Oběžný majetek

* 2) PENÍZE:– V hotovosti, na běžném účtu, ceniny (poštovní známky, kolky, stravenky, poukázky), krátkodobé cenné papíry(směnka-cenný papír podle kterého můžeme uhradit jiné pohledávky. Směnka vlastní a nebo nám jiná firma uhradí své závazky...

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNÍ ZÁVĚRKATermínem účetní závěrka je označován předepsaný soubor účetních výkazů a to zvlášťpro podvojné a zvlášť pro jednoduché účetnictví.Pozor ! Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Účetní uzávěrka znamená uzavření všech účtů a sestavení souhrnných...

Finanční analýza

struktura rozvahy1) stálá aktiva 2+3+42) NDM3) HDM4) finanční investice5) oběžná aktiva 6+7+8+96) zásoby7) dlouhodobé pohledávky8) krátkodobé pohledávky9) finanční majetek10) aktiva celkem 1+5(2+3+4+6+7+8+9)11) vlastní jmění 12+13+14+15+1612) základní jmění13) kapitálové fondy14) fondy ze zisku15) HV minulých...

Finanční analýza

celkem N = 191a) struktura nákladů89 : 191 = 0,47 = 47%11 : 191 = 0,06 = 6%44 : 191 = 0,23 = 23%16 :191 = 0,08 = 8%17 :191 = 0,09 = 9%6...

Zásoby

ÚčetnictvíZásoby postavení v rozvaze – oběžný majetek, zásoby, aktivní, účtová třída 1dochází totiž k jednorázové spotřebě členění zásob1) materiála) suroviny, základní materiálb) provozovací a pomocné látkyc) náhradní dílyd) vratné obaly a DHM 2) zásoby...

Rozvaha

Rozvaha Aktiva1) dlouhodobý majeteka) nehmotnýb) hmotný –nemovitý2) oběžný majeteka) zásoby – materiál,zboží,výrobkyb) pohledávky – odběratelé, FUc) peníze – pokladna3) ostatní aktivapřechodné účty aktiv Pasiva1) vlastní zdroje (kapitál)a) základní kapitálb) fondyc) hospodářský výsledek2) cizí zdroje...

Majetek a zdroje krytí

ÚčetnictvíMajetek a zdroje krytí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek, která patří podnikateli a slouží k jeho podnikání Charakteristika zdrojů– zdroje financování majetku vyjadřují, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek– vlastní jmění nebo cizí...

Účet a účetní zápis

ÚčetnictvíÚčet a účetní zápis Pro grafické znázornění účtu se používá tzv. T Změny:a) rozvahové účty:aktiva+ pasiva+ DF za materiál 112/321aktiva- pasiva- VBU úhrada DF 343/221aktiva- aktiva+ VBU úhrada VF 221/311pasiva- pasiva+ úhrada došlé faktury...

Daňové odpisy – zákon o dani z příjmů

Daňové odpisy – zákon o dani z příjmů– vypočítávají se pro účely stanovení daňově uznatelné výše odpisů– neúčtuje se o nich!!!– vypočítávají se dosazením přesně zadaných sazeb a koeficientů do uvedených vzorců v Zákoně...