Štítek: rozvaha

Přechodné a dohadné položky

• Přechodné a dohadné položky: příčiny vzniku (potřeba časového rozlišení – VPO, NPO,..), nejistota ohl. výše aktiv či pasiv (dohadné účty A, P); kurzové rozdíly??, mater. Na cestě??, oceň. Odchylky??, opravné položky??; charakteristika základních...

Forma a struktura účetních výkazů

– forma a struktura účetních výkazůo FORMA (předpokládáme „podvojné“ účetnictví)Rozvaha:– formy jsou popsány v direktivách EU, IAS, některé zásady i v US GAAP– vertikální forma (finanční f.) – položky aktiv a pasiv jsou pod...

Systémové vazby mezi výkazy finančního účetnictví

• Systémové vazby mezi výkazy finančního účetnictví (77-84svk), forma (vertikální, horizontální)-cvičeb. a struktura (druhové, účelové čl.)-abc účetních výkazů.– systémové vazby účetních výkazů (vč. příkladu na str. 77-84):o vazby mezi ROZVAHOU, VÝSLEDOVKOU, VÝKAZEM PENĚŽNÍCH TOKŮo...

Rozvaha

Rozvahačlenění podle likvidnostiVIZ 05.Výkaz zisků a ztrátVIZ 13.stupňovitéHV provoznífinančnídaňza běžnou činnostmimořádnýdaňza účetní obdobíPřílohaslouží k objasnění některých skutečností a vlivů na stav podnikuobsahuje použité účetní metodyzpůsoby oceňováníaplikaci účetních zásad v podnikuzpůsob stanovení opravných položekzpůsob sestavování...

ROZVAHA

ROZVAHA AKTIVA PASIVA Pohl. za upsané vlastníjměníI.Stálá aktiva I.Vlastní kapitál1.HIM 1.ZJ2.NIM 2.Rez. fond3.FM dlouhodobý 3.Nerozdělený ziskII.Oběžná aktiva II.Závazky1.Zásoby 1.Krátkodobé2.Pohledávky 2.Dlouhodobé3.FM krátkodobý III.Rezervy4.PenízeIII.Ostatní aktiva IV.Ostatní pasiva1.Časové rozlišení 1.Časové rozlišení2.Dohadné účty 2.Dohadné účtyaktivní pasivní Aktiva celkem...

Účetní závěrka

5. Účetní závěrka: pojem, forma a funkce. VIZ 14.Rozvaha: struktura, obsah, vypovídací schopnost.1. Rozvaha a bilanční principvychází z dvojího pohledu na majetekkaždé aktivum musí být kryto nějakým zdrojem, tedy pasivemsouběžná dvojí klasifikace majetku je...

Podoby zpracování podvojného účetnictví

14. Podoby zpracování podvojného účetnictví (účetní formy) a jejich vývoj s důrazem na zpracování v podmínkách počítačů.vznik ve 13.-14.st. v Itáliiprvní popis vyšel poprvé v r. 1494, autorem byl Luca Paciolimnich a učitel matematikyzásadní...

Metoda účetnictví

3. Metoda účetnictví (souhrn metodických prvků)slouží k uspořádanému a přehlednému a pravdivému zobrazení předmětu účetnictvíZákladní metodické prvky1. Rozvaha a bilanční principvychází z dvojího pohledu na majetekkaždé aktivum musí být kryto nějakým zdrojem, tedy pasivemsouběžná...

FAnalýza z rozvahy

FAnalýza z rozvahyRozbor: – procentní rozbor (1 úč. období, ale i časová řada)(zásady-doporučení výrobní úč. jednotky); aktiva by měla ročněrůst cca stejně jako prodej (obrat); zásoby by měly vzrůst max. o√růstu obratu (prodeje). Je...