Štítek: rozvaha

Vypořádání závazků a úvěrů

Vypořádání závazků a úvěrů• platbou penězi• převodem jiné složky aktiv (pohledávka za závazek)• přeměnou závazku na vlastní kapitál (=kapitalizace závazků)dluhy odpustí za účast v mé firmě (př. dám akcie – menšinový vlastník a dividendy)...

Rozvaha

Rozvaha– základní účetní výkaz, který podává informace o stavu majetku a zdrojích krytí tohoto majetku účetní jednotky k určitému datu– základní údaje rozvahy: AKTIVA = majetekPASIVA = zdroje krytí majetku (vlastní, cizí)– v ČR...

Příklady z účetnictví

Příklad 4. 1Podnikatelský subjekt vykázal k 31. 12. 2002 tato aktiva a pasiva:– budovy 6 820 000,–– stroje a zařízení 1 938 000,–– dopravní prostředky 1 150 000,–– materiál na skladě 382 000,–– výrobky...

Rozvaha

4. RozvahaOznačte křížkem, kam příslušná položka patří: Položka Aktiva Aktiva Pasiva PasivaStálá Oběžná Vlastní CizíZávazky u dodavatelůRezerva na opravu DMOdběrateléOsobní automobilNedokončená výrobaPeníze v pokladněStavbaDlužná DPHVydané obligaceEmitované dluhopisyZisk běžného rokuRezervní fondCeninyZákladní kapitálBankovní účetBankovní úvěrStatutární fondLicenceZřizovací...

Rozvaha

Rozvaha= přehled majetku (A) a zdrojů jeho krytí (P) k urč. dni (rozvahový den)– brutto-korekce-netto– stav majetku, složení, krytí, objem– členění: podle likvidity (nejméně nejvíce) + zdroje: dlouhodobé krátkodobéSestavuje se:1) ke dni vzniku ÚJ2)...

Účetní závěrka

Účetní závěrka• vyhotovení účetních výkazů• je přílohou k daňovému přiznání• sestavuje se na podkladě účetnictví (1x ročně – řádná, popř. mimořádná)• tvoří ji 3 výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát (výsledovka), Příloharozvaha, výsledovka –...

Rozvahy

* ROZVAHOVÝ DEN*– den sestavení rozvahy* ROZVAHOVÝ STAV*– peněžní vyjádření* ROZVAHOVÁ POLOŽKA*– každé aktivum a pasivum v rozvaze* ŘÁDNÁ ROZVAHA*– sestaví se na konci období zpravidla 31.12.* MIMOŘÁDNÁ ROZVAHA*– u mimořádných událostech* ZAHAJOVACÍ ROZVAHA*–...

Rozvaha hotelu

Rozvaha hotelu(podstata, význam, inventura, inventarizace)*Aktiva*– Stálá aktiva:-DHM, DNM,DFM– Oběžná aktiva:– zásoby– dlouhodobé pohledávky– krátkodobé pohledávky– krátkofinanční majetek– Oprávky:(se znaménkem mínus -)*Pasiva*– Vlastní zdroje:– základní kapitál (jmění)– kapitálové fondy– fondy ze zisku– výsledek hospodaření z...

Změny na účtech

Změny na účtech Účet = základní metodický prvek pro účetnictví= podává přehled o stavu, pohybu majetku, závazků, nákladůa výnosů rozvahový účet = podává přehled o stavu pohybu jednotlivýchrozvahových položek= rozvahové účty vznikají rozepsáním rozvahy...

Účty – členění

Účty – členění účty, které účetní jednotka používá, lze třídit takto: – Rozvahovéo Aktivnío pasivní – výsledkovéo nákladovéo výnosové – uzávěrkovéo počáteční účet rozvažný (PÚR)o konečný účet rozvažný (KÚR)o účet zisků a ztrát (ÚZZ)...