Štítek: účetní kniha

Kniha pohledávek a závazků

Kniha pohledávek a závazkůKniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské...

DAŇOVÁ EVIDENCE

* DAŇOVÁ EVIDENCE*Evidence účetních případůÚčetní jednotka je povinna zachycovat účetní případy, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady a to v české měně. Případy, které jsou vyjádřeny v cizí měně se přepočítávají na českou měnu.Účetní...

Knihy analytické evidence

Knihy analytické evidence– např. evidence vkladatelů, evidence poskytnutých úvěrů, portfolio držených cenných papírů,přehled akcionářů, kniha přijatých a vydaných faktur, knihy evidence hmotného majetku (dnes podpůrné programy výpočetní techniky)V knihách analytické evidence se podrobně rozvádějí...

Účetní proces

Účetní procesV bankovnictví je technická stránka vedení účtu v současnosti potlačena a převážná částbankovních účtů je dnes vedena formou zápisů na prostředcích výpočetní techniky. Jde o následující typy účetních knih: Deníky• může jít o...

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka• sled činností a postupů, které zabezpečují:1) správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období• provést inventarizaci majetku a závazků, vypořádat inventarizační rozdíly, tvorba opravných položekopravné položkynižší ocenění (snížení ceny) trvalý...

Účetní knihy

Účetní knihyDeník• slouží k prvnímu zachycení účetní operace z hlediska času• je možno vést několik specializovaných deníků, např. pro bankovní operace, deník materiálu, pokladní deník• lze použít ke sborníkování – umožňuje shrnout stejnorodé operace...

Účetní zápisy a účetní knihy

Účetní zápisy a účetní knihyÚčetní zápisy• základem je doklad• mohou být uspořádány:časově (chronologicky) – tak jak nastaly, do deníkusystematicky (věcně, soustavně) – na účty v hlavní knize• zápisy musí být srozumitelné, trvanlivé, čitelné, nesmějí...

Začátek podnikání

Začátek podnikání• účetnictví musíme otevřít ke dni vzniku živnostenského oprávnění• zřizovací výdaje:– výdaje spojené se zřízením nového podniku -> soudní a notářské poplatky, N na pracovní cesty, mzdy a odměny, nájemné, …– nesmíme zahrnout...

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictvíÚvod do podnikání• oddělené sledování peněžní stránky hospodaření od evidence pohledávek a závazků• mohou vést:fyzické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříkuněkteré příspěvkové organizace, některá politická hnutíFyzická osoba• pokud se zapíše do OR...

Účetní knihy

Kniha pohledávek a závazkůKniha pohledávek a závazků slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a komu a kolik dluží on. Podrobnost zvolené evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti podnikatelské...