Účetnictví a mzdy

Odpisy dl. majetku

– Účetní odpisy upravuje zákon o účetnictví, o způsobu účetního odpisování určuje sama ÚJ, tak aby účetní odpisy vyjadřovali skutečné opotřebení majetku (např. na závislosti na času nebo výkonu). Způsob účet. odepisování upravuje odpisový...

Drobný hmotný majetek

– je majetek jehož VC nepřekročí 40 000,- a jeho doba používání je delší než 1 rok– ÚJ může o něm účtovat: a) jako o materiálu na účtech skupiny 11.b) jako o dlouhodobém drobném...

Vlastní výroba dlouhodobého majetku

Dl. majetek vytvořený vl. výrobou oceňujeme vlastními náklady, které byli při jeho výrobě vynaloženy. Bezúplatné nabytí majetku Tento majetek je oceňován reprodukční PC, což je cena, kterou majetek má v době, kdy se o...

Opravné položky u dl. majetku

Při inventarizaci dl. majetku ÚJ posuzuje také vztah účetní hodnoty majetku (ZC) a jeho současné tržní hodnoty. Pokud je ZC >tržní hodnota a ÚJ se domnívá, že toto snížení hodnoty je dočasné vytváří opravnou...

Pořízení dl. hm. a nehm. majetku

Pořízení dlouhodobého majetku 1) nákupem2) vlastní výrobou3) bezúplatným nabytí4) převedením z osobního vlastnictví do podnikání5) finančním leasingem Nákup dlouhodobého majetku Nakoupení dlouhodobého majetku oceňujeme PC, do které patří cena pořízení, vedlejší náklady spojené s...

Vrácení zboží odběratelem, poskytnutí slevy

Pokud odběratel zboží vrátí zaúčtujeme obrácenými účetními zápisy úbytek zboží i tržby z jeho prodeje. MD 132 a D 504, MD 604 a D 311 – slevy účtujeme také opačným způsobem, ale jen tržby,...

Dlouhodobý majetek

Jsou to stála aktiva, postupně se opotřebují, nemění svou formuDoba použitelnosti je u něj delší než 1 rok. Členíme ho na:1) Dlouhodobý nehmotný majetek – PC je vyšší než 60 000,-patří sem : a)...

Prodej materiálu

ÚJ prodává materiál, který nepotřebuje např. z důvodu změny výrobního programu.Při prodeji musíme zaúčtovat:1) úbytek materiálu v PC na MD 542-Prodaný materiál a D 1122) tržby z prodeje v prodejní ceně na MD =...

Darovaný materiál

Pokud ÚJ získá materiál darem, účtuje o něm na MD 112 a souvstažně dochází ke zvýšení vl. zdrojů krytí na D 413-Ostatní kapitálové fondy.Materiál je oceněn odborným odhadem užitné hodnoty.Dar podléhá darovací dani, kterou...

Evidence zásob vl. výroby a zboží

Zásoby vlastní výroby Vznikají vlastní činností ÚJ a oceňují se vždy vlastními náklady stanovenými v kalkulaci.– účtujeme o nich na aktivních účtech skupiny 12.– PŘÍRUSTEK se projeví na MD skupiny 12. a D výnosových...