Účetnictví a mzdy

Opravy účetních zápisů

Při vyhledávání chyb dochází k těmto činnostem:– porovnávání záznamů v deníku se zápisy na účtech,– porovnávání syntetické evidence s analytickouporovnávání účetních dokladů se záznamy v účetnictví= tato činnost se nazývá kolacionování (odškrtáváme záznamy, které...

Složky majetku, aktiva a pasiva a rozvaha

Majetek účetní jednotky 1. Z hlediska strukturya) investiční maj. = dlouhodobý neoběžný, postupně opotřebovávaný, nemění svoji podobu.– Nehmotný investiční maj. = VC>60 000,–, licence, autorská práva, software– Hmotný investiční maj. = nemovitosti, movitosti, VC>40...

Účetní zásady

– tvoří základ účetního systému– představuje soubor pravidel, která musí být při vedení účetnictví dodržována.– vyplývají ze zákona o účetnictví 1) Věrné zobrazení skutečnosti– respektování skuteč. a ekonom. podstaty– cílem je zaznamenání všech účetních...

Účtová osnova

= je závazný seznam syntetických účtů, které ÚJ smí používat při účtování. Vydává ji ministerstvo financí. Zásady konstrukce účet. osnovy 1) Princip desetinného třídění – účty jsou rozděleny do deseti účtových tříd, každá třída...

Účetní soustavy, účetní doklady, zápisy, knihy

Účetní soustavy účetní jednotka jsou:– všechny PO– FO, které podnikají podle živnostenského zákona nebo podle jiných zvláštních předpisů (právníci) Účetnictví je upraveno zákonem o účetnictví zákon č. 563/91 Sb. Zákon o účetnictví vymezuje 2...

Právní úprava účetnictví

Do konce roku 2002: 1) Zákon o účetnictví2) Postupy účtování = vydávalo je minis. financí k jednotlivým účetov. osnovám, rozšiřovaly a doplňovaly zákon o účetnictví.3) Vyhlášky ministerstva financí Rok 2003:1) Zákon o účetnictví2) Vyhlášky...

Právní úprava účetnictví

Zákon o účetnictví Je to zákon č. 563/91 Sb.– byl několikrát novelizován = velká novela byla 1.1. 2002– nejvýznamnějšími změnami, které novela přinesla bylo: 1. Zrovnoprávněné písemné a technické formy vedení účetnictví.2. Uznání neprávních...

ÚČETNICTVÍ A MZDY – kompletní obsah_1:

ÚČETNICTVÍ A MZDY – OBSAH: JOBING – Jak dotáhnout věci dokonce – příručka pro… Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 – dokončení… Změny obsažené ve Vyhlášce č. 500/2002 – pokračová… Změny obsažené ve Vyhlášce...

ÚČETNICTVÍ A MZDY – kompletní obsah_2:

Konstrukce a úloha střediska realizace Účtování se provádí ve sbornících Zakázková výroba Hromadná výroba prostá, rozdíly mezi prostou, stup… Spojovací účet k nákladům bývá vyjádřen kombinovan… Použití symbologramů pro druhý účetní okruh Účtování v...

ÚČETNICTVÍ A MZDY – kompletní obsah_3:

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ ANGLICKÁ FORMA aj. ÚČETNÍ FORMY – VÝVOJ AKRUÁLNÍ KONCEPT ÚČETNÍ ZÁSADY, PRINCIPY, PŘEDPOKLADY ÚČETNÍ UZÁVĚRKA PŘEDVAHA (ad kontrolní prvky) SLOŽKY VÝSLEDOVKY KLASIFIKACE VÝNOSŮ NÁKLADY podle IAS ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA ÚČETNICTVÍ KLASIFIKACE DLE FUNKČNÍHO...